direct naar inhoud van 4.2 Verkeer en infrastructuur
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001

4.2 Verkeer en infrastructuur

Ontsluiting autoverkeer

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Bergen en wordt ontsloten met een nieuw aan te leggen eenrichtingsstraat vanaf de Jan Apeldoornweg naar de Van Blaaderenweg. De nabijgelegen Van Blaaderenweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h en gaat ten westen van de locatie over in de Dreef richting het centrum. Richting het oosten ontsluit de weg naar de N9 richting Alkmaar. De Van Blaaderenweg kruist ten westen van de locatie middels een rotonde met de Bergerweg/Koninginneweg. De Bergerweg/Koninginneweg is eveneens een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. De Bergerweg ontsluit in noordzuidrichting vanaf de N9 richting het noordelijke deel van Bergen en Schoorl. De wegen rondom de locatie, zoals de Jan Apeldoornweg, zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h.

In de huidige situatie is op de locatie een bedrijfsfunctie aanwezig. Deze bedrijvigheid wordt direct ontsloten naar de Van Blaaderenweg. De bedrijfsfunctie zal worden geamoveerd en worden vervangen door ten hoogste 17 woningen. Voor de ontsluiting wordt gebruik gemaakt van bestaande in- en uitritten op de Van Blaaderenweg en de Jan Apeldoornweg. Er zal hierdoor geen nieuwe aansluiting op een omliggende weg worden gerealiseerd.

Het nieuwe woongebied zal circa 150 mvt/etmaal genereren, uitgaande van circa 7 tot 8 mvt/werkdagetmaal per woning (CROW publicatie 256, 2007). De huidige bedrijvigheid heeft op basis van bedrijfsgegevens een verkeersgeneratie van circa 70 mvt/etmaal. De verkeerstoename bedraagt derhalve 80 mvt/etmaal. In onderstaande tabel 3.1 is de verkeersintensiteit op de Van Blaaderenweg, Bergerweg, Koninginneweg en Dreef weergegeven. De verkeersgegevens zijn ontleend aan het Akoestisch onderzoek Bergen Dorpskern Zuid (MRA, 20 juni 2006) en doorgerekend met een jaarlijkse autonome groei van 1% naar 2022. De verkeerstoename, welke afgerond is op 100 mvt/etmaal, is opgeteld bij de verkeersintensiteit van de omliggende wegen.

Tabel 4.1 Verkeersintensiteiten

  Weekdag 2016   Weekdag 2022 excl.   Weekdag 2022 incl.  
Van Blaaderenweg   11.658   12.375   12.475  
Bergerweg   22.680   24.075   24.175  
Koninginneweg   10.501   11.147   11.247  
Dreef   14.339   15.221   15.321  

Op basis van bovenstaande tabel wordt geconcludeerd dat de verkeerstoename maximaal 1% bedraagt en geen significante toename van de verkeersintensiteiten betekent. Bovendien zal de hoeveelheid (middel)zwaar verkeer sterk afnemen. Er worden derhalve geen afwikkelingsproblemen verwacht. De ontsluiting voor het autoverkeer is goed.

Ontsluiting langzaam verkeer

Het fietsverkeer wordt richting het noorden afgewikkeld via de parallelweg van de Van Blaaderenweg. Fietsverkeer wordt conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig afzonderlijk van het doorgaande autoverkeer afgewikkeld. Richting het westen wordt fietsverkeer ontsloten naar de Jan Apeldoornweg. Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig wordt fietsverkeer hier gemengd met gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. De Jan Apeldoornweg sluit via De Oosterweg aan op de Bergerweg. De Bergerweg beschikt eveneens over een parallel structuur. De ontsluiting voor fietsverkeer is derhalve goed en voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig.

Ontsluiting openbaar vervoer

Er is een bushalte gesitueerd op circa 150 m van de locatie. Deze halte wordt 2x per uur per richting bediend door bussen richting het centrum van Bergen en treinstation Alkmaar. De reistijd tot station Alkmaar bedraagt 9 minuten. De ontsluiting per openbaar vervoer is derhalve goed.

Parkeren

Parkeren

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt aangesloten bij de parkeernormen van de gemeente Bergen (Notitie ruimtelijk parkeerbeleid, 2009). Conform deze notitie bedraagt de parkeernorm voor goedkope woningen 1,7 parkeerplaatsen en voor dure woningen (vrijstaande woningen) 2,1 parkeerplaatsen. Daarbij wordt uitgegaan van matig stedelijk gebied in het restgebied van de bebouwde kom. In onderstaande tabel 4.2 is de parkeerbehoefte berekend.

Tabel 4.2 Parkeerbehoefte

functie   aantal   parkeernorm   parkeerbehoefte  
Woningen goedkoop   6   1,7   10,2  
Woningen duur   11   2,1   23,1  
Totaal   17     33,3 pp (=34 pp)  

Ten behoeve van de woningen in het goedkope segment, zijn 10,2 parkeerplaatsen nodig. Dit is inclusief bezoekersparkeren. Ten behoeve van de dure woningen zijn 23,1 parkeerplaatsen nodig.

Parkeercapaciteit

Ten behoeve van de woningen in het goedkope segment (rijwoningen) zijn 10,2 parkeerplaatsen nodig. Voorts is de parkeerbehoefte voor de dure grondgebonden woningen 23,1 parkeerplaatsen. Deze woningen zijn voorzien van een garage met lange oprit. Ondanks de beschikbare ruimte in een garage en op de oprit zullen niet alle bewoners hier altijd gebruik van maken. In tabel 4 van CROW-publicatie 182 (2008) is opgenomen dat het aantal parkeerplaatsen dat op eigen terrein daadwerkelijk gebruikt wordt, in dit geval benaderd wordt door het aantal woningen te vermenigvuldigen met 1,3. Van het theoretisch aantal beschikbare parkeerplaatsen bij de dure woningen (twee per woning, één op de oprit en één in de garage), zullen dus ongeveer (11 x 1,3) 14,3 plaatsen effectief worden gebruikt. Dit betekent dat ten behoeve van de dure woningen nog 8,8 parkeerplaatsen nodig zijn in de openbare ruimte. Deze zijn ook bedoeld voor bezoekers, die in principe in de openbare ruimte moeten kunnen parkeren.

In totaal dienen 19 parkeerplaatsen (10,2 voor goedkope woningen en 8,8 voor dure woningen) in de openbare ruimte te worden gerealiseerd om in de parkeerbehoefte van het plan te voorzien. Binnen het plangebied bestaat ruimte om 6 langs parkeerplaatsen en 6 haaks parkeerplaatsen te realiseren. Daarnaast kunnen 2 langs parkeerplaatsen gerealiseerd worden langs de parallelweg van de Van Blaaderenweg aan de zijde van het plangebied. Verder kunnen zes bestaande haakse parkeervakken langs de parallelweg van de Van Blaaderenweg gebruikt worden voor het plangebied. Hierdoor bedraagt de parkeercapaciteit 20 parkeerplaatsen. De parkeerbehoefte in het openbaar gebied bedraagt 19 parkeerplaatsen, waardoor er een restcapaciteit van 1 parkeerplaats is. Ook wordt voldaan aan het gestelde in het parkeerbeleid van de gemeente dat per woning 0,3 pp in de openbare ruimte beschikbaar moet zijn voor bezoekers.

In onderstaande figuur is de indicatieve ligging van de parkeerplaatsen opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001_0009.png"   afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001_0010.png"  

Figuur 4.1 Indicatieve ligging parkeerplaatsen