direct naar inhoud van 4.5 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-B001

4.5 Bedrijven en milieuzonering

Beleid en normstelling

Bij de ontwikkeling van woningbouw dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Onderzoek

Binnen het plangebied wordt enkele de ontwikkeling van woningbouw mogelijk gemaakt. De bestaande bedrijfsbestemming in het plangebied wordt gewijzigd in wonen. Daarmee wordt in de omgeving van het plangebied, ter plaatse van de bestaande woningen, een forse verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving bereikt.

Het plangebied wordt omgeven door woongebied zodat ter plaatse van de beoogde woningen geen rekening hoeft te worden gehouden met milieuhinder van bedrijven. Er dient enkel rekening te worden gehouden met de bedrijfsbestemming voor lichte bedrijvigheid ten zuiden van de Van Blaaderenweg, grenzend aan de westzijde van het plangebied. Het betreft een perceel achter de woning aan de Van Blaaderenweg. Ter plaats zijn bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 mogelijk. In de huidige situatie is ter plaatse een softwarebedrijf gevestigd.

De afstand van de bedrijfsbestemming tot de beoogde woningen bedraagt circa 10 m. Bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 zijn doorgaans direct naast woningen toegestaan vanwege de geringe kans op milieuhinder. In dit geval geldt dat het bedrijf al rekening moet houden met bestaande woningen die eveneens op korte afstand zijn gelegen zodat het bedrijf niet verder wordt beperkt. Verder is van belang dat het verkeer van en naar het bedrijfsgebouw plaatsvindt over het erf van de bestaande woning aan de Van Blaaderenweg en niet over de ontsluitingsweg van het plangebied die loopt langs de beoogde woningen.

Conclusie

Ter plaatse van de beoogde woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, het aanwezige bedrijf ten westen van het plangebied wordt niet in haar bedrijfsvoering beperkt. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuhinder de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat.