direct naar inhoud van 4.2 Wegverkeerslawaai
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001

4.2 Wegverkeerslawaai

Gezoneerde wegen

Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wet geluidhinder geluidszones, met uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen en rond het plangebied zijn 30 km/h-wegen aanwezig die op basis van hun snelheidsregime niet-gezoneerd zijn.

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voorzover liggend binnen een zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (art. 1 Wgh). De zonebreedte is afhankelijk van een binnen- of buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten uit de kant van de weg.

In de nabijheid van de locatie ligt de Heereweg/Sportlaan. Deze weg is binnenstedelijk gelegen, heeft een maximumsnelheid van 50 km/h en twee rijstroken. De zonebreedte bedraagt derhalve 200 m. De ontwikkeling ligt binnen deze zone. Akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting ten gevolge van deze weg is in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk. Het akoestisch onderzoek is vastgelegd in de rapportage “Wegverkeerslawaai woongebouw aan de Sportlaan 2-4 te Schoorl”, SchreuderGroep, 25 mei 2010 (zie bijlage 1). Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Standaard Rekenmethode II (SRM II), conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 (RMG 2006).

Uit de berekeningen komt naar voren dat de geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De geluidsbelasting bedraagt 62 dB en overschrijdt de uiterste grenswaarde niet. De uiterste grenswaarde voor woningen in een binnenstedelijke situatie bedraagt op basis van de Wet geluidhinder 63 dB.

Omdat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, zijn maatregelen noodzakelijk gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de gevel. Onderscheid wordt gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt) en, maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen), maatregelen aan de geluidsontvanger (bijvoorbeeld vliesgevels).

In het genoemde akoestisch onderzoek is een afweging gemaakt met betrekking tot de genoemde maatregelen. Geconcludeerd kan worden dat maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard stuiten en dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen derhalve voor zes woningen een hogere waarde van 62 dB vast moet stellen. Wel dient in een later stadium nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de gevelwering in verband met de wettelijke in het bouwbesluit neergelegde binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek maakt echter geen deel uit van de ruimtelijke procedure.

Niet-gezoneerde wegen

Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, geldt voor wegen die zijn ondergebracht in een 30 km/h-gebied geen wettelijke geluidszone en is langs deze wegen akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet verplicht. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Indien dit niet aannemelijk is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en doelmatig zijn. Omdat er voor deze wegen geen wettelijke normen bestaan, wordt aangesloten bij een kwalitatieve benadering van de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/h-wegen. In het kader hiervan wordt aangesloten bij de Gezondheidseffectscreening (GES) van de Ministeries van VWS en VROM, opgenomen in het hogere waardebeleid van de Milieudienst regio Alkmaar). Voor 30 km/h-wegen wordt geen correctie toegepast inzake artikel 110g van de Wgh.

De Heereweg ten zuiden van het kruispunt met de Sportlaan heeft een maximumsnelheid van 30 km/h. Van dit deel van de Heereweg zijn geen verkeersgegevens bekend. In verband met de beperkte verkeersfunctie en het éénrichtingsverkeer wordt uitgegaan van 1.000 mvt/etmaal en een standaard voertuigverdeling voor buurtverzamelwegen (op basis van onderzoek van RBOI in 2009). In bijlage 2 is de berekening opgenomen.

De afstand tussen de wegas en de woning bedraagt minimaal 10 m. De geluidsbelasting bedraagt op deze afstand 54 dB (exclusief correctie ex artikel 110g Wgh) en wordt op basis van de GES-methodiek als matig gekwalificeerd.

Omdat de geluidsbelasting als matig wordt beschouwd, wordt onderzocht of maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting mogelijk of doelmatig zijn. Het terugdringen van de verkeersomvang of wijzigen van de samenstelling van het verkeer is niet mogelijk gezien de bereikbaarheid van het centrum van Schoorl. Een verdere verlaging van de maximumsnelheid is eveneens niet mogelijk, omdat een maximumsnelheid van 30 km/h op basis van Duurzaam Veilig de laagst mogelijke maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is.

Andere bronmaatregelen of maatregelen in het overdrachtsgebied, zoals geluidsreducerende wegdekverharding of geluidsschermen) stuit, gezien de grootte van de ontwikkeling, op overwegende bezwaren van financiële aard.

Omdat maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting van de 30 km/h-weg niet mogelijk of doelmatig zijn en de geluidsbelasting niet als onvoldoende wordt gekwalificeerd, wordt het akoestisch klimaat aanvaardbaar geacht. Bovendien kan, gezien de ligging van de woonbestemming, voorzien worden in een geluidsluwe gevel. Wel dient voldaan te worden aan de wettelijke in het bouwbesluit neergelegde binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek maakt echter geen deel uit van de ruimtelijke procedure. De technische haalbaarheid om een binnenwaarde van 33 dB te realiseren is technisch haalbaar en zal in het vervolg van de procedure worden aangetoond.

Conclusie

Ten aanzien van de gezoneerde geluidsbron, de Heereweg/Sportlaan, is er sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De uiterste grenswaarde wordt niet overschreden. Omdat maatregelen niet mogelijk zijn of op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard stuiten, dient het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen hogere waarden vast te stellen voor zes woningen. De hogere waarde bedraagt 62 dB.

Ten gevolge van de 30 km/h-weg is er sprake van een matig akoestisch klimaat. Maatregelen zijn echter niet mogelijk of doelmatig. Bovendien kan, gezien de ligging van de woonbestemming, voorzien worden in een geluidsluwe gevel. Het akoestisch klimaat wordt aanvaardbaar geacht.

In het kader van de Wet geluidhinder dient een hogere waardeprocedure te worden doorlopen.