direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-C001

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en vooroverleg

In het kader van de inspraakverordening van de gemeente Bergen is het voorontwerpbestemmingsplan gedurende vier weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn ingezetenen en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om (mondeling of schriftelijk) zijn of haar reacties aan het college van burgemeester en wethouders bekend te maken. De ingediende inspraakreactie zijn in bijlage 3samengevat weergegeven en van een beantwoording voorzien. Op basis van de inspraak en overleg is de bouwhoogte aangepast van 10 m naar 7,5 m. Overigens is de kapvorm eveneens aangepast. Dit heeft echter geen gevolgen voor de inhoud van het bestemmingsplan.

Zienswijzen

Gedurende de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn opgenomen in bijlage 4. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.