Artikel 4 Verkeer- en verblijfsgebied

 

4.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede voet- en fietspaden;

b. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen, standplaatsen, bergbezinkbassins en water ten behoeve van de wateraanvoer en –afvoer, waterberging, of sierwater.

 

4.2. Bouwregels

Voor het bouwen geldt dat bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde alsmede nutsgebouwen, mogen worden gebouwd met een maximale hoogte van 7m voor lantaarnpalen en een hoogte van 3 m voor overige bouwwerken en nutsgebouwen.