direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

2.1 Inleiding

Het ruimtelijk beleid voor het buitengebied is constant in beweging als reactie op ontwikkelingen die plaatsvinden en worden voorzien. Het bestemmingsplan voor het buitengebied komt dan ook tot stand binnen een dynamische beleidsomgeving, waarin velen zich op uiteenlopende wijze reeds hebben uitgesproken over de gewenste inrichting en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied.

Het gemeentelijk beleid voor het landelijk gebied en de vertaling daarvan in een nieuw bestemmingsplan dient vorm en inhoud te krijgen binnen de krijtlijnen van de geldende beleidskaders van Rijk, provincie en regio en voort te borduren op eerdere gemeentelijke beleidsnota's. In dit hoofdstuk zijn de voor het landelijk gebied belangrijkste beleidsdocumenten aangegeven, wat de hoofdpunten van het beleid zijn en welke uitgangspunten het beleidskader vormen voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid van Bergen. Het beleid van het Rijk, de provincie en de regio is beknopt weergegeven, het gemeentelijke beleid is uitgebreider beschreven.

Opgemerkt wordt dat het onderstaande beleidskader niet uitputtend is. Verderop in de toelichting (hoofdstuk 4 Toetsing omgevingsaspecten) komt sectoraal beleid en sectorale wet- en regelgeving aan de orde.