direct naar inhoud van 2.3 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

2.3 Provinciaal en regionaal beleid

beleidsdocument   hoofdpunten beleid voor landelijk gebied Bergen   uitgangspunten voor bestemmingsplan  
Structuurvisie en verordening provincie Noord-Holland (2011)   verbod tot aanleg van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, nieuwe woningbouw en overige vormen van verstedelijking in buitengebied (alleen bouwen wanneer nut en noodzaak zijn aangetoond)

ruimtelijke kwaliteit: behoud en ontwikkeling cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen

duurzaam ruimtegebruik: milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting en voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische activiteiten

klimaatbestendigheid: bescherming tegen overstroming en wateroverlast, schoon drink-, grond- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame energie

behouden en versterken bestaande natuur en cultuurhistorisch belangwekkende objecten

bescherming aardkundige waarden en monumenten

Ecologische Hoofdstructuur

ecologische verbindingszone

weidevogelleefgebied


gebied voor gecombineerde landbouw

bollenconcentratiegebied

regionale waterkering  
mogelijkheden voor schaalvergroting/uitbreiding agrarische bedrijven waarbij agrarische bouwpercelen maximaal 1,5 ha groot mogen zijn

voorzien in Ruimte voor Ruimte-regeling

bescherming cultuurhistorische waarden

bestemmen natuurgebieden en groen en beschermen waarden ecologische hoofdstructuur en verbindingszone(s).

mogelijkheden bieden voor (verbrede) landbouw (gebied voor gecombineerde landbouw)

bescherming aardkundige waarden en monumenten

bescherming waarden weidevogelleefgebied

bescherming regionale waterkering

bollenconcentratiegebied als zodanig bestemmen  
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2010)   archeologisch waardevol gebied Oer-IJ

Belvedèregebied Bergen - Egmond Schoorl

behoud stolpboerderijen  
beschermen archeologisch waardevol gebied

beschermen cultuurhistorische waarden

beschermen stolpboerderijen  
Waterplan 2010-2015 Provincie Noord-Holland (2009)   sturende rol van aspect water

beschermen cultuur- en natuurwaarden  
beschermen waterstaatkundige functies
aandacht voor waarden natuur  
Provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013 (2009)   stimuleren duurzame ontwikkeling   toetsen milieuhygiënische inpasbaarheid bij ontwikkelingen  
Provinciale Milieu- verordening   Beschermen aardkundige waarden en monumenten   Bescherming aardkundige waarden en monumenten  
Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte   verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied, door bestemmingswijzigingen en sloop van storende of niet passende bebouwing in het landschap.   voorzien in Ruimte voor Ruimte-regeling  

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001_0003.png"

Figuur 2.1 Uitsnede provinciale verordening

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001_0004.png"

Figuur 2.2 Uitsnede provinciale verordening