direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

2.4 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Landelijk Gebied 2011-2015

De structuurvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. De visie is een leidraad die richting geeft aan het eigen gemeentelijk handelen en helpt bij het maken van keuzes met de blik gericht op de toekomst. Naast de beschrijving van wat de gemeente wil bereiken, beschrijft de visie ook hoe de gemeente dit wil bereiken en met wie.

De centrale koers van de structuurvisie is het behouden, versterken en herstellen van de aanwezige landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten.

landschappelijke kwaliteiten

 • de zichtbare ontwikkelingsgeschiedenis in het landschap;
 • de belevingselementen zoals openheid, doorzichten, duisternis en stilte;
 • de natuurlijke waarden zoals duinrellen en weidevogelgebieden.

cultuurhistorische kwaliteiten

 • de aanwezige historische structuurlijnen zoals de verkavelingsstructuren, dijken en vaarten;
 • de aanwezige cultuurhistorische objecten zoals molens, stolpboerderijen en het WOII-erfgoed.

In het landelijk gebied zijn diverse gebruiksfuncties aanwezig. Per thema zijn in de structuurvisie de belangrijkste uitgangspunten weergegeven.

hoofdpunten visie landschap/cultuurhistorie:

 • behouden waardevol agrarisch cultuurlandschap;
 • opheffen en tegengaan verrommeling;
 • cultuurhistorisch erfgoed beschermen en zichtbaar en beleefbaar maken.

hoofdpunten visie landbouw

 • er wordt ruimte geboden aan verbreding en schaalvergroting in de agrarische bedrijfsvoering;
 • er is in het landelijk gebied van Bergen geen ruimte voor intensieve veehouderij;
 • instandhouding van het bollenconcentratiegebied is van belang om de sector zekerheid te geven;
 • ten aanzien van maïsteelt/ruwvoederteelt is besloten de sector te betrekken bij de verdere uitwerking van het beleid, als basis voor het proces wordt daarbij het maïsconvenant van de gemeente Castricum gebruikt.

hoofdlijnen visie wonen

 • woningbouw vindt primair plaats binnen het bestaand stedelijk gebied. Uitbreiding vindt slechts plaats buiten de kern, indien de noodzaak hiervoor kan worden aangetoond.
 • een landschappelijke afronding van Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen biedt in dat geval mogelijkheden.
 • vrijkomende agrarische bebouwing biedt onder voorwaarden ruimte aan realisatie van nieuwe woningen.

hoofdpunten visie natuur

 • benutten potenties binnenduinrand, zoals kwelsituaties en duinrellen, bloemrijke graslanden, overgangen hoog/laag, zand/klei;
 • bij natuurontwikkeling rekening houden met de rijke cultuurhistorie van het gebied;
 • de bijzondere natuur in de gemeente beter zichtbaar en beleefbaar maken.

hoofdpunten visie leefbaarheid/welzijn

 • versterken sociale samenhang ook in het landelijk gebied;
 • voorzieningen scheppen die de zelfstandigheid bevorderen en afhankelijkheid voorkomen.

hoofdlijnen visie recreatie en toerisme

 • het recreatief aantrekkelijke karakter van het landelijk gebied wordt behouden en versterkt en gepositioneerd binnen het regionale aanbod;
 • er is in het landelijk gebied in principe geen ruimte voor nieuwe grootschalige toeristische attracties;
 • er wordt ruimte geboden aan extra mogelijkheden voor kamperen.

hoofdlijnen visie economie/bedrijvigheid

 • de belangrijke economische bedrijvigheid in het landelijk gebied blijft de agrarische bedrijvigheid;
 • voor nieuwe (niet-agrarische) bedrijven is in het buitengebied in principe geen ruimte;
 • vrijkomende agrarische bebouwing kan, onder voorwaarden, ruimte bieden aan kleinschalige bedrijvigheid.

hoofdpunten visie verkeer

 • veilige polderwegen, sluipverkeer wordt ontmoedigd;
 • bereikbaarheid van de kust blijft een belangrijk speerpunt. Er wordt eerst ingezet op optimalisering van bestaande voorzieningen en het toevoegen van nieuwe kleinschalige voorzieningen, met name nieuwe fietsinfrastructuur;
 • een nieuwe afslag van de A9 bij Heiloo mag niet voor extra verkeer door de bebouwing van Egmond Binnen zorgen.

hoofdpunten visie duurzaamheid

 • stimuleren duurzaam ruimtegebruik en toepassen duurzaamheidmaatregelen;
 • extra duurzame energieproductie mogelijk maken door inzet van energie uit duurzame bronnen;
 • een watersysteem dat gereed is voor de toekomst, zowel op het gebied van waterkwaliteit als waterkwantiteit.

Deze hoofdpunten zijn vertaald naar specifiek beleid voor de verschillende deelgebieden in het landelijk gebied. In hoofdstuk 3 wordt nadere ingegaan op deze vertaling voor wat betreft de voor dit bestemmingsplan relevante deelgebieden.

Landschapsontwikkelingsplan Bergen (2011)

Het belangrijkste doel van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is het behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit en samenhang van het buitengebied van de gemeente Bergen. Hierbij vormen de verschillen tussen de duinen, de binnenduinrandzone en de polder een belangrijk uitgangspunt. Het buitengebied dient daarbij vitaal, aantrekkelijk en economisch gezond te zijn. Het LOP sluit aan op de Structuurvisie Landelijk Gebied.

 • 1. Het LOP gaat in op het behoud en herstel van bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden.
 • 2. Het LOP geeft aan welke ontwikkelingen in het landschap vanuit een samenhangende landschapsstructuur gewenst zijn.
 • 3. Het LOP geeft een visie op ruimtelijke kwaliteit en stelt daarbij richtlijnen op voor verblijfsrecreatie, agrarische erven, kamperen bij de boer, paard en landschap, dorpsranden, e.d.
 • 4. Voor de opgaven van natuurontwikkeling en waterberging geeft het LOP randvoorwaarden ten aanzien van hun bijdrage aan de gewenste landschappelijke identiteit van de deelgebieden.
 • 5. In het LOP wordt een visie gegeven op de gewenste recreatieve structuur en potenties van de gemeente, met name voor kanoën en paardrijden.

Cultuurhistorische Nota Bergen 2009-2018

De nota beoogt richtinggevend te zijn voor het beleid op het gebied van de nog aanwezige, tastbare cultuurhistorische waarden in het landschap en in de dorpen. Het beleid heeft betrekking op de drie pijlers van de cultuurhistorie: archeologie, landschap en bebouwing. De hoofduitgangspunten van de gemeente zijn:

 • naarmate de ontwikkelingslocatie een grotere cultuurhistorische waarde heeft, wordt de cultuurhistorie eerder in de besluitvorming betrokken; alle betrokkenen weten van te voren waar ze aan toe zijn;
 • bij ruimtelijke ingrepen wordt niet alleen onderzocht welke archeologische, maar ook welke andere cultuurhistorische waarden in het geding zijn;
 • Bergen is rijk aan cultuurhistorie. De cultuurhistorie is belangrijk voor de identiteit binnen de gemeente. Behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden van de gemeente Bergen zijn de hoofduitgangspunten in het cultuurhistorische beleid;
 • cultuurhistorie betreft een zaak van de hele samenleving; toegankelijkheid en ontsluiting van de cultuurhistorie is voor bewoners en bezoekers;
 • cultuurhistorie betreft het object in zijn omgeving, maar ook de omgeving als zodanig;
 • de diverse kernen van Bergen hebben elk een eigen karakter of identiteit. De kernen staan niet los van het landschap, maar zijn daarin opgenomen. Het landschap heeft ook een identiteit. Tezamen vormen deze componenten de identiteit van Bergen. In de doelstelling en ambitie wordt geen hiërarchie van de componenten aangebracht, maar een gericht beleid op maat aangehouden.

Het plangebied maakt deel uit van de twee hoofdgebieden; binnenduinrand en polders. De overgangen tussen de gebieden gelden als uitermate bijzonder. Het beleid is gericht op behoud van het contrast tussen het open landschap en de meer besloten duinrand en het respecteren, behouden en versterken van de historische structuren (dijken, infrastructuur, verkaveling) en de positionering van de oorspronkelijke agrarische bebouwing.

Visie op toerisme en recreatie (2005)

De visie op toerisme en recreatie in de gemeente Bergen geeft de centrale doelstellingen voor toerisme en recreatie weer en dient als leidraad voor het te ontwikkelen beleid en de uit te voeren uitwerkingspunten voor dit beleidsveld.

De visie heeft als belangrijkste doelstellingen:

 • het verhogen van de kwaliteit op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, cultuurhistorische beleving en natuur;
 • verlenging van het toeristisch-recreatieve seizoen;
 • efficiënte samenwerking met alle bij het toerisme betrokken partijen;
 • voldoende draagvlak onder de inwoners van Bergen;
 • toerisme meer regionaal benaderen;
 • afstemming van activiteiten en visie met andere werkterreinen (bijvoorbeeld natuur, kunst en cultuur en ruimtelijke ordening), zowel intern als extern;
 • streven naar meer bestedingen van de toerist;
 • behoud en/of versterking van de toeristische positie van de verschillende kernen binnen de gemeente Bergen.

Om deze doelstellingen te bereiken zullen concrete maatregelen worden voorbereid waarbij gebruik gemaakt wordt van de unieke kwaliteiten en potenties van Bergen als geheel (het strand, de duinen en het achterland) en waarbij de aanwezige voorzieningen optimaal worden benut.

Nota Kampeerbeleid (2007)

In het sectorale Beleidsplan 'Kamperen in de gemeente Bergen' worden voorstellen gedaan voor het gemeentelijke beleid inzake de verblijfsrecreatie en de daarin te onderscheiden marktsegmenten.

In het Beleidsplan worden wat betreft het aanbod vier vormen van verblijfsrecreatie onderscheiden: de reguliere kampeerterreinen (gericht op het toeristisch kamperen), de mini- of boerenkampeerterreinen (het kleinschalig kamperen bij de (voormalige) boer), de bungalowparken/huisjesterreinen en de kampeerterreinen waar ook huisjes aanwezig zijn.

In relatie tot het (toenmalige) provinciale beleid, zoals dat is neergelegd in het streekplan Noord-Holland Noord, wordt voor elke vorm van verblijfsrecreatie aangegeven wat de gewenste ontwikkeling is. Wat betreft nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt daarbij een onderscheid gemaakt in krimpgebieden, consolidatiegebieden en groeigebieden.

De missie van de gemeente is als volgt geformuleerd: Het behouden en versterken van de positie van de gemeente Bergen als aantrekkelijke verblijfsplaats door kwaliteitsverbetering, differentiatie van het verblijfsaanbod, behoud van de identiteit van de kernen en productvernieuwing, zodat het aantal verblijfstoeristen en de verblijfsduur op peil blijft en kan toenemen, waardoor de bestedingen en de werkgelegenheid wordt vergroot. Besloten is dat er uitsluitend plaats is voor nieuwe terreinen voor toeristisch kamperen en niet voor nieuwe terreinen voor permanente vakantiehuisjes etc.

Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en Heiloo (2012)

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo hebben samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewerkt aan een Regionaal Waterplan. Dit waterplan bevat een watervisie tot 2050 en een pakket maatregelen voor de periode 2012 - 2016. In juni 2012 is het Regionaal Waterplan vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen. De komende jaren blijven de drie gemeenten en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier samenwerken bij de uitvoering.

Het waterplan vormt een kapstok voor de verschillende onderdelen van het waterbeleid. Deze onderdelen zijn verbetering van waterkwaliteit, voorkomen van wateroverlast, waterveiligheid, ruimte maken voor water, verbeteren van de waterkwaliteit, beheer van afvalwater (riolering), grondwater en hemelwater. Waterprojecten worden in het plan zoveel mogelijk gecombineerd met natuur en recreatie. Belangrijke onderdelen uit het waterplan zijn het aansluiten bij de identiteit van het landschap en het meer zichtbaar maken van water.

Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen (2011)

Bergen beschikt over het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (GRP). Het GRP geeft het beleid van de gemeente Bergen weer met betrekking tot riolering als onderdeel van de openbare ruimte en als onderdeel van het watersysteem. Dit beleid is opgesteld in overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het Rijk. De doelen die de gemeente stelt zijn de inzameling van afvalwater, de inzameling van hemelwater, transport van ingezameld water, voorkomen van ongewenste emissies en het voorkomen van overlast voor de omgeving. De gemeente Bergen richt zich in de planperiode 2011-2015 op de volgende thema's:

 • Het implementeren van de verbrede zorgplichten.
 • Het verbeteren van de waterkwaliteit.
 • Het inspelen op klimaat- en duurzaamheidsontwikkelingen.
 • Het verbeteren van de doelmatigheid van rioleringsactiviteiten.

Diverse beleidsthema's bestemmingsplannen

Met het oog op de actualisering van alle bestemmingsplannen in de gemeente Bergen, heeft de gemeenteraad voor enkele actuele onderwerpen beleidsuitgangspunten vastgesteld op basis van afzonderlijke beleidsnotities. Voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid zijn de volgende onderwerpen van betekenis:

 • algemene bepalingen behorende bij de regels van de bestemmingsplannen;
 • erfbebouwing;
 • erf- en perceelafscheidingen;
 • stolpen;
 • het hebben en houden van paarden en paardenbakken;
 • vrijkomende en voormalige agrarische bebouwing;
 • recreatiewoningen op particuliere erven met een woonbestemming;
 • terugbouwregeling bijgebouwen;
 • mantelzorg.