direct naar inhoud van 3.2 Het plangebied
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

3.2 Het plangebied

Het plangebied omvat grofweg het grondgebied van de gemeente ten zuiden van Bergen, met uitzondering van de kernen Egmond aan den Hoef, Egmond Binnen en Egmond aan Zee, de duinen en het strand. Het plangebied is gevormd door de eeuwenlange invloed van wind en water. Naast deze natuurlijke omstandigheden heeft ook vooral het menselijk handelen in de loop der tijd eigen sporen in het landschap nagelaten. Het gebied is een divers landschap vol contrasten. De kleinschaligheid van de binnenduinrand en de openheid van polders geven dit gebied haar landschappelijke schoonheid. Daarnaast is het gebied van grote waarde voor de natuur, de agrarische productie en als ruimtelijke buffer tussen stedelijke gebieden. Tot slot heeft het plangebied de functie van woon-, werk-, recreatie- en toeristisch gebied.

Hierna volgt – aan de hand van de beschrijving in de Structuurvisie – een beknopte beschrijving van de verschillende deelgebieden die voorkomen in het plangebied en het voor die gebieden geformuleerde beleid. De deelgebieden die betrekking hebben op het plangebied zijn weergegeven in figuur 3.1 (bron: Landschapsontwikkelingsplan Bergen). In de volgende paragraaf van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillende voor het plangebied en het bestemmingsplan relevante thema's. De uitgangspunten van het bestemmingsplan zijn per thema verwoord.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001_0005.png"

Figuur 3.1 Uitsnede kaart deelgebieden Landschapsontwikkelingsplan

Noord-oostelijke polders (deelgebied 2)

Slechts een klein deel van dit deelgebied behoort tot het plangebied. Het betreft het in de noordoostpunt van het plangebied gelegen gedeelte tussen de Bergerweg en de Kogendijk.

De Noord-oostelijke polders vormen van oudsher een zeer open agrarisch weidelandschap met een kenmerkende verkavelingsstructuur. De bebouwing heeft een modern karakter en dito maat. Het accent blijft liggen op een veeteeltgebied. Verdere schaalvergroting is in dit deelgebied, onder voorwaarden, toegestaan. Verder krijgen agrariërs de mogelijkheid om hun activiteiten te verbreden of om functieveranderingen door te voeren.

Het gebied heeft een verkeersluw karakter en is daardoor aantrekkelijk voor recreatief fietsverkeer en wandelen. Kleinschalig kamperen wordt mogelijk gemaakt bij agrariërs en burgers in het gebied. Vestiging van nieuwe, reguliere kampeerterreinen wordt uitgesloten.

Het gebied vormt een landschappelijke buffer met de verstedelijkte rand van Alkmaar. Een aansluiting op de N9 wordt op korte termijn niet voorzien. Kansen worden benut om nieuwe natuur te realiseren op de overgangen in de noord-zuidlengte en binnen de Ecologische Hoofdstructuur.

Bergermeer en omgeving (deelgebied 3)

De omgeving Bergermeer wordt gekenmerkt door bijzondere actuele natuurwaarden en hoge potenties voor natuur. Het streven is erop gericht een doorlopend weidelandschap te creëren en in stand te houden tussen de duinen en de Westrand van Alkmaar.

In het gehele gebied is de agrarische identiteit leidend voor nieuwe ontwikkelingen. Ook in de Egmondermeer blijft het accent liggen op een veeteeltgebied. Kavelruil kan in dit gebied nieuwe mogelijkheden bieden voor een betere bedrijfsvoering.

Binnen de omgeving Bergermeer is extra waterberging noodzakelijk met name in de Bergermeerpolder, maar ook in de Damlanderpolder en de Philisteinsepolder. Het Hoogheemraadschap zet in op een geconcentreerde waterberging op het voormalige vliegveld Bergen.

Het recreatief medegebruik van de polders wordt versterkt door verbetering van fietsroutes in noord-zuidrichting (Bergen-Heiloo) en oost-westrichting (Alkmaar-'t Woud). Voor deze ontwikkeling wordt een aparte ruimtelijke procedure gevolgd.

Sammerspolder (deelgebied 4)

De Sammerspolder zal de komende 10 jaar weinig veranderen. Het is en blijft een belangrijk gebied voor de bollenteelt. Vrijwel het gehele deelgebied is gelegen in het door de provincie aangemerkte bollenconcentratiegebied. Schaalvergroting en verbreding is onder voorwaarden mogelijk voor de bollentelers. Het is een wens van de gemeente om de bollenvelden ook buiten het bloeiseizoen een aantrekkelijk beeld te geven.

Behoud van openheid en relatieve grootschaligheid is in het deelgebied het streefbeeld. Het accent qua recreatie en toerisme in de Sammerspolder ligt op de beleving van het landschap via wandelen, fietsen, kanoën en paardrijden.

Binnenduinrand Zuid (deelgebied 6)

In de Binnenduinrand-Zuid is een versterking van de landschappelijke structuur gewenst. Bij nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld bij planwijziging) zal versterking van de landschappelijke structuur nadrukkelijk worden meegewogen.

Vanouds vormt de Binnenduinrand de zone waar het wonen was geconcentreerd. Verspreid over de Binnenduinrand-Zuid wordt in verschillende dichtheden gewoond. Wanneer gekozen wordt voor nieuwbouw in het buitengebied liggen in deze zone de grootste kansen.

De variatie aan functies in de Binnenduinrand (bollenteelt, duinrellen, duinweiden, woonkernen en buurtschappen, recreatieterreinen) en daarmee ook variatie in sferen (agrarisch, natuurlijk, stedelijk) en dynamiek (rust, drukte) dient behouden te blijven.