direct naar inhoud van 4.7 Milieuhinder agrarische bedrijven
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-B001

4.7 Milieuhinder agrarische bedrijven

Toetsingskader

Activiteitenbesluit

Per 1 januari 2013 vormt het Activiteitenbesluit het toetsingskader voor glastuinbouwactiviteiten en een groot aantal landbouw- en veehouderij activiteiten. Het voormalige Besluit glastuinbouw en het Besluit landbouw milieubeheer zijn met de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit komen te vervallen.

Glastuinbouw

Binnen het plangebied bevinden zich enkele glastuinbouwbedrijven. Met name als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunnen in de directe omgeving van glastuinbouwbedrijven milieuhinder en gezondheidsrisico's optreden. Het is daarom gewenst om in nieuwe situaties een zekere afstand tussen gevoelige bestemmingen en kassen aan te houden. Met het voorliggende bestemmingsplan worden echter geen nieuwe glastuinbouwlocaties of ontwikkelingen in de nabijheid van glastuinbouwbedrijven mogelijk gemaakt.

Besluit landbouw milieubeheer

Het Activiteitenbesluit is onder meer van toepassing op melkrundveehouderijen, akkerbouw- en tuinbouwbedrijven met open grondteelt, paardenhouderijen, kinderboerderijen en kleinschalige veehouderijen.

Het Activiteitenbesluit bevat voorwaarden die bepalen of een inrichting wel of niet onder het Activiteitenbesluit valt. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op het aantal dieren en de diercategorie. Voor diercategorieën waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld moet ter plaatse van geurgevoelige objecten in de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom aan de bijbehorende grenswaarde voor de maximale geurbelasting voldoen. Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden onderstaande minimumafstanden.

Tabel 4.3 Minimale afstanden landbouwbedrijven

  Minimale afstand tot geurgevoelig object*   Minimale afstand gevel dierverblijf tot geurgevoelig object  
binnen bebouwde kom   100 m   50 m  
buiten bebouwde kom   50 m   25 m  

* gemeten vanaf het meest nabij gelegen emissiepunt

Een landbouwhuisdier is een dier dat in de landbouw met economisch oogmerk gebruikt wordt, doorgaans voor voedselproductie. Tot deze dieren behoren onder andere koeien, schapen, geiten, varkens, eenden, kippen en ganzen. Paarden vormen soms een aparte categorie.

Onderzoek en conclusie

In het plangebied zijn verschillende soorten agrarische bedrijven gevestigd. In het plangebied worden niet direct nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In de afweging van belangen die noodzakelijk is bij het eventueel mogelijk maken van nieuwe gevoelige functies waaronder het wonen in de nabijheid van deze bedrijven, dient rekening te worden gehouden met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dat geldt evenzeer bij het mogelijk maken van uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven.