direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-B001

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
 • b. toegangspaden en hellingsbanen naar ondergrondse ruimten behorende bij gebouwen;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en toegangspaden.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan, met uitzondering van paardenbakken en zwembaden.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen geldt:

 • a. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m bedragen en elders ten hoogste 2 m;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1¬†m bedragen.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Afwijken ten behoeve van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1 ten behoeve van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw met dien verstande dat:

 • a. de diepte van aan- en uitbouwen mag ten hoogste 1,5 m bedragen gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw mag ten hoogste 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw bedragen;
 • c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen niet meer mag bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verlenen van de omgevingsvergunning.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Het is niet toegestaan om:

 • a. gronden in gebruik te nemen/hebben voor paardenbakken en mestopslag;
 • b. gronden behorende bij de woning te gebruiken of te laten gebruiken voor toegangspaden en hellingsbanen naar ondergrondse ruimten met een breedte van meer dan 3,5 m.