direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-B001

3.4 Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan 'Schoorl – Kernen en Buurtschappen' (2009)

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Schoorl – Kernen en Buurtschappen'. Dit bestemmingsplan is op 23 juni 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Het onderhavige bestemmingsplan tracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij dit bestemmingsplan. In het bestemmingsplan 'Schoorl – Kernen en Buurtschappen' zijn planuitgangspunten geformuleerd. Deze planuitgangspunten gelden als basis voor het gemeentelijk beleid. Voor het plangebied gelden de planuitgangspunten voor het deelgebied Groetinke I en II .

  • Consolidatie en beheer van de bestaande situatie.
  • Behoud van het oorspronkelijke karakter van de wijk.
  • Uitbreidingen van hoofdgebouwen in de vorm van dakkapellen en kleine uitbreidingen aan de voorzijde zijn uitsluitend mogelijk indien deze geen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit en indien ze op elkaar zijn afgestemd.
  • Toevoegingen en veranderingen van hoofdgebouwen is in beginsel mogelijk mits geen afbreuk wordt gedaan aan de specifieke stedenbouwkundige kenmerken van het betreffende gebied. Hierbij dient in het bijzonder gedacht te worden aan woningbouw.

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot een vermindering van het groene karakter in het gebied en versterkt het bebouwingspatroon en straatbeeld in de directe omgeving. Het geldende bestemmingsplan gaat ook uit van één woning. Het onderhavige bestemmingsplan verkleind enkel het hiervoor bestemde bouwvlak. De toevoeging van het beoogde nieuwe hoofdgebouw houdt voldoende rekening met de onderlinge afstanden en afstanden tot de wegen. De toevoeging van het beoogde berginggebouw houdt voldoende rekening met de maximale bebouwingsoppervlaktes. Daarnaast wordt via het voorliggende bestemmingsplan de stedenbouwkundige opzet in de omgeving hersteld.

Welstandsnota (2004)

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken. Het welstandstoezicht dient een bijdrage te leveren aan het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. Aan het plangebied is een regulier welstandsniveau toegekend en ligt het accent op handhaven van de basiskwaliteit. De welstandsnota hoeft voor de beoogde ontwikkeling niet aangepast te worden. De beoogde ontwikkeling verstrekt de ruimtelijke samenhang in de directe omgeving.