direct naar inhoud van 4.2 Verkeer en infrastructuur
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-B001

4.2 Verkeer en infrastructuur

Autoverkeer

De locatie wordt ontsloten via de Meeuwenlaan. De Meeuwenlaan is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Schoorl (kern Groet) met een maximumsnelheid van 30 km/h. De Meeuwenlaan sluit ten zuiden van de locatie aan op de Heereweg. De Heereweg is binnen de bebouwde kom van Schoorl een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. Ter hoogte van Groet is de Heereweg een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. Via de Heereweg wordt het centrum van Groet bereikt. De Heereweg verzorgt ontsluiting met de externe verkeersstructuur richting Schoorl, Alkmaar en de N9 (Den Helder – Haarlem) bereikt. De ontsluiting voor het autoverkeer is goed.


Langzaam verkeer

De locatie wordt voor fietsverkeer ontsloten vanaf de Meeuwenlaan, waar conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig fiets- en autoverkeer gemengd worden afgewikkeld. Op de Heereweg vindt eveneens gemengde afwikkeling van het verkeer plaats. Binnen het buurtschap Groet heeft het fietsverkeer op de Heereweg de beschikking over een fietsstrook.

Ten oosten van Groet wordt het fietsverkeer gemengd afgewikkeld met het overige verkeer. Ten westen van Groet heeft het fietsverkeer de beschikking over een vrijliggend fietspad. De ontsluiting voor het fietsverkeer is derhalve redelijk.

Openbaar vervoer

Er is een bushalte gesitueerd op circa 250 m van de locatie. Deze halte wordt 2x per uur bediend door bussen in de richting Julianadorp en treinstation Alkmaar. De ontsluiting per openbaar vervoer is derhalve goed.

Verkeersgeneratie

Op de betreffende locatie is in de huidige situatie een recreatiewoning gelegen. Aan deze recreatiewoning wordt één nieuwe woning toegevoegd. Op grond van de kengetallen in publicatie 256 (CROW, 2007) bedraagt de verkeersgeneratie van de woning gemiddeld 6,3 mvt/weekdag. Uitgaande van 1 woning, zal de verkeersgeneratie van onderhavige ontwikkeling derhalve 6,3 mvt/etmaal bedragen. Aangezien het geldende bestemmingsplan ook uitgaat van één woning, zal er nauwelijks sprake zijn van een verkeerstoename. De beoogde woning zal alleen kleiner zijn. Naar verwachting zal dit niet leiden tot een verslechtering van de verkeersafwikkeling.


Parkeren

Om de parkeerbehoefte voor de woning te bepalen, wordt aangesloten bij de parkeernormen van de gemeente Bergen (Notitie ruimtelijk parkeerbeleid, 2009). Conform deze notitie bedraagt de parkeernorm 1,9 parkeerplaats per woning. Hierbij is uitgegaan van woningen in het middendure segment in weinig stedelijk gebied in de rest bebouwde kom. De parkeerbehoefte voor de woning zal volledig worden gefaciliteerd op eigen terrein. Gezien de omvang van het perceel is het mogelijk om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te vangen.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan het onderzoek met betrekking tot wegverkeerslawaai staan vermeld in tabel 4.1. De verkeersgegevens zijn ontleend aan het onderzoek geluidhinder, bestemmingsplan Schoorl – Dorpskern en omliggende kernen en Bergen – Landelijk gebied Noord (Milieudienst regio Alkmaar, 2007). Voor de voertuigverdeling van de Heereweg is uitgegaan van de verdeling zoals deze in bovenstaande rapportage is opgenomen. Voor de Meeuwenlaan en de Reigerweg is uitgegaan van een standaardverdeling zoals die bekend is voor wijkontsluitingswegen (daling van de groei, RBOI, 2009). Het basisjaar van de verkeersintensiteiten is 2005. Deze intensiteiten zijn met een jaarlijkse autonome groei van 2% (conform het akoestisch onderzoek van de MRA) doorgerekend zijn naar het prognosejaar 2023.

Tabel 4.1 verkeersintensiteiten

  Verkeersintensiteiten    
  basisjaar     2023 incl. ontwikkeling**  
Heerestraat   2005   4.259   6.100  
Meeuwenlaan*       600  
Reigerweg*       150  

* inschatting op basis van wegfunctie

** afgerond op 50-tallen

Tabel 4.2 voertuig- en etmaalverdeling

  dag   avond   nacht  
Heereweg        
lichte motorvoertuigen   96,75%   97,35%   97,35%  
middelzware motorvoertuigen   0,95%   0,65%   0,65%  
zware motorvoertuigen   2,30%   2,00%   2,0%  
etmaalverdeling   6,60%   3,75%   0,80%  
Meeuwenlaan & Reigerweg        
lichte motorvoertuigen   94,00%   94,00%   96,00%  
middelzware motorvoertuigen   5,10%   2,50%   3,40%  
zware motorvoertuigen   0,90%   0,30%   0,60%  
etmaalverdeling   7,00%   2,60%   0,70%  

Conclusie

De ontsluiting van de verschillende vervoerswijzen is goed. Als gevolg van de ontwikkeling zal de verkeersintensiteit op de wegen rondom de ontwikkeling niet toenemen. De verwachting is dan ook dat er geen problemen op zullen treden bij de afwikkeling van het verkeer. De berekende parkeerbehoefte dient op eigen terrein te worden opgelost.