direct naar inhoud van 2.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Perceel tussen Middengeestweg 1 en Meerweg 7
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-A001

2.5 Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan Bergen Dorpskern-Zuid

Rondom het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern-Zuid'. Dit bestemmingsplan was ook beoogd voor het plangebied. De Raad van State heeft dit bestemmingsplan op delen voor het plangebied vernietigd. Het onderhavige bestemmingsplan tracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij dit bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Bergen Dorpskern-Zuid zijn planuitgangspunten geformuleerd. Deze planuitgangspunten gelden als basis voor het gemeentelijk beleid. Voor het plangebied gelden de planuitgangspunten voor het deelgebied Geestbuurt.

Geestbuurt

  • Behoud van het groene bestaande karakter van het gebied.
  • Voorkomen van het verder dichtslibben van de voorkomende diepe achtererven.
  • Behoud van de onderlinge afstand bij vrijstaande en semi-vrijstaande woningen.
  • Toevoegingen van nieuwe hoofdgebouwen, bijvoorbeeld als gevolg van splitsing of samenvoeging van percelen, uitsluitend indien de ruimtelijke situatie dit toelaat, in het bijzonder voor wat betreft de verhouding tussen bebouwd/onbebouwd, massa, onderlinge afstanden en afstanden tot de wegen.
  • Splitsing van woningen in meerdere wooneenheden is in beginsel niet toegestaan.
  • Uitzonderingen zijn denkbaar in de nabijheid van het centrum en afhankelijk van een aantal ruimtelijke aspecten zoals de grootte van de woning, de verhouding, behoud/onderhoud in relatie tot de omgeving, de mogelijkheden voor parkeren en de privacy gevoeligheid van omliggende percelen.

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot een vermindering van het groene karakter in het gebied en het verder dichtslibben van de voorkomende diepe achtererven. De toevoeging van het beoogde nieuwe hoofdgebouw houdt voldoende rekening met de onderlinge afstanden en afstanden tot de wegen. In deze constatering weet het plan zich gesteund door het besluit van de Raad van State.

Structuurvisie Landelijk gebied

Op 9 december 2010 heeft de gemeente Bergen de Structuurvisie Landelijk Gebied vastgesteld. De structuurvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van ons landelijk gebied. Het is een visie voor de komende 10 jaar; een leidraad die richting geeft aan het eigen gemeentelijk handelen en helpt bij het maken van keuzes met de blik gericht op de toekomst.

In de structuurvisie is aangegeven dat de woningbouwopgave in de kernen moeten worden opgelost en het buitengebied open en groen moet blijven. De beoogde ontwikkeling wordt in de kern van Bergen gerealiseerd en past derhalve binnen dit beleid.

Welstandsnota

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken. De vooroorlogse monumentale uitbreidingen van Bergen (Geestbuurt), de dorpskern en de lintbebouwing, hebben een bijzonder welstandsniveau toegekend gekregen. In deze gebieden moet de ruimtelijke samenhang worden gehandhaafd, hersteld of zelfs versterkt. Het welstandstoezicht dient een bijdrage te leveren aan het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. Aan het plangebied is een bijzonder welstandsniveau toegekend. In de overige gebieden geldt een regulier welstandsniveau en ligt het accent op handhaven van de basiskwaliteit. De welstandsnota hoeft voor de beoogde ontwikkeling niet aangepast te worden. De beoogde ontwikkeling verstrekt de ruimtelijke samenhang in de directe omgeving.