direct naar inhoud van 3.7 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Perceel tussen Middengeestweg 1 en Meerweg 7
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-A001

3.7 Archeologie en cultuurhistorie

Beoogde ontwikkeling

Monumentenwet

De Monumentenwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de veroorzaker betaalt'. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort.

Toetsing

Volgens de gemeentelijke beleidskaart archeologie ligt het plangebied in een gebied met een redelijk hoge archeologische verwachtingswaarde. In dit gebied is nader archeologisch onderzoek nodig als het plangebied (de ingreep) groter is dan 500 m² en de bodemverstoring dieper reikt dan 40 cm onder maaiveld. Om die reden is de dubbelbestemming archeologie opgenomen. In figuur 3.1 is de archeologische beleidskaart van Bergen weergegeven.

Figuur 3.1 Uitsnede Archeologische Beleidskaart Bergen

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-A001_0004.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-A001_0005.png"

Conclusie

De bodemverstorende ingreep in het plangebied is kleiner dan 500 m², nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. In het bestemmingsplan wordt wel een dubbelbestemming opgenomen. Eventuele vondsten gedaan tijdens werkzaamheden waarvoor geen vooronderzoek nodig is, vallen wel onder de meldingsplicht zoals vastgelegd in artikel 53 van de Monumentenwet 1988.