direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie-Verblijfsrecreatie
Plan: Bergen aan Zee
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-B001

Artikel 12 Recreatie-Verblijfsrecreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie-Verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-verblijfsrecreatieve appartementen': bedrijfsmatige geëxploiteerde verblijfsrecreatieve appartementen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning': recreatiewoningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
 • d. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

12.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

12.2.1 Algemeen
 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;

12.2.2 Hoofdgebouwen
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan;
 • c. bedrijfswoningen zijn uitsluitend in het hoofdgebouw toegestaan;
 • d. de inhoud van bedrijfswoningen mag – voor zover er sprake is van een zelfstandig gebouw – niet meer bedragen dan 450 m³ inclusief aan- en uitbouwen;
 • e. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte;
 • f. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingpercentage' ten hoogste het aangegeven bebouwingspercentage van het aangeduide gedeelte van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak of gedeelte van het bouwvlak waarvoor geen aanduiding is opgenomen;

12.2.3 aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning
 • g. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst;
 • h. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag ten hoogste 50 m² bedragen;
 • i. in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, worden ondergrondse gebouwen voor zover niet gelegen onder een bovengronds gebouw tevens meegerekend in de oppervlakte zoals bedoeld onder i, k en j;
 • j. in afwijking van het bepaalde onder sub i mag de maximale oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bouwpercelen met een oppervlakte:
  • 1. tussen de 500 m² en 600 m² : ten hoogste 55 m² bedragen;
  • 2. tussen de 600 m² en 700 m² : ten hoogste 60 m² bedragen;
  • 3. tussen de 700 m² en 800 m² : ten hoogste 65 m² bedragen;
  • 4. tussen de 800 m² en 900 m² : ten hoogste 70 m² bedragen;
  • 5. vanaf 900 m² : ten hoogste 75 m² bedragen;
 • k. de oppervlakte per bijgebouw mag ten hoogste 50 m² bedragen;
 • l. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de achtergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw;
 • m. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;
 • n. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;
 • o. bij vrijstaande hoofdgebouwen mag de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen ten hoogste 3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen;
 • p. bij niet-vrijstaande hoofdgebouwen mag de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen ten hoogste 3 m bedragen;
 • q. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;
 • r. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten zoals bepaald in sub o, p en q, worden overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste 1/3 van de oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m;

12.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde
 • s. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak bedraagt ten hoogste 2 m en buiten het bouwvlak ten hoogste 1 m;
 • t. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

12.3 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden om:

 • a. verblijfsrecreatieve appartementen te gebruiken of te laten gebruiken voor permanente bewoning;
 • b. de gronden ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van recreatie-verblijfsrecreatie, anders te gebruiken of te laten gebruiken dan ten behoeve van de bedrijfsmatige exploitatie.