direct naar inhoud van 4.1 Wegverkeerslawaai
Plan: Bergen aan Zee
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-B001

4.1 Wegverkeerslawaai

De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) heeft akoestisch onderzoek uitgevoerd voor wat betreft wegverkeerslawaai. Dit akoestisch onderzoek is vastgelegd in een rapportage van de Milieudienst Regio Alkmaar4 en in onderhavige paragraaf samengevat.

Beleid- en regelgeving

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs alle wegen geluidszones, met uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden. Nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen zones van bestaande en nieuwe wegen dienen getoetst te worden aan de normen van de Wgh die gelden voor de betreffende nieuwe situatie.

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: 'het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens' (artikel 1 Wgh).

Binnen het plangebied bevindt zich één gezoneerde weg: de Zeeweg tussen de rotonde met de Elzenlaan en de Paulineweg. Deze weg is binnenstedelijk gelegen, heeft twee rijstroken en kent een maximumsnelheid van 50 km/h. De geluidszone van deze weg bedraagt 200 m aan weerszijden van de weg. Buiten het plangebied zijn geen wegen gelegen waarvan de geluidszone over een gedeelte van het plangebied valt. De overige wegen in het plangebied zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg en derhalve gedezoneerd.

Normen

De geluidsbelasting aan de gevel van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (waaronder woningen) mag in principe niet meer bedragen dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien de gevelbelasting hoger is dan deze voorkeursgrenswaarde en geluidsreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan aan het bevoegde gezag een verzoek worden gedaan tot vaststelling van een hogere waarde. Hierbij mag de gevelbelasting de uiterste grenswaarde echter niet overschrijden. De uiterste grenswaarde van nieuwe woningen binnen de bebouwde kom langs een bestaande weg bedraagt 63 dB.

Krachtens artikel 110g van de Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor gezoneerde wegen met een lagere snelheid dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor snelheden van 70 km/h en hoger geldt een aftrek van 2 dB. Bij de genoemde geluidsbelastingen in deze rapportage is deze aftrek toegepast.

Resultaten gezoneerde wegen

Aan de hand van Standaard Rekenmethode II (SRM II) volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is voor het gezoneerde deel van de Zeeweg de ligging van de 48-, 53- en 63 dB-contour (na aftrek van 5 dB op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder) weergegeven. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.1. De verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de verkeersparagraaf. De geluidsbelasting is berekend voor het prognosejaar 2020.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting gezoneerde wegen

Wegvak   48 dB*   53 dB*   58 dB*   63 dB*   geluidsbelasting eerstelijns bebouwing  
Zeeweg   rotonde Elzenlaan-Paulineweg   43 m   20 m   < 10 m   < 10 m   53 dB  

* Contourafstand in meters uit de wegas.

Resultaten gedezoneerde wegen

Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, geldt voor wegen die zijn ondergebracht in een 30 km/h-gebied geen wettelijke geluidszone en is langs deze wegen akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet verplicht. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Indien dit niet aannemelijk is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en doelmatig zijn. Omdat er voor deze wegen geen wettelijke normen bestaan, wordt aangesloten bij een kwalitatieve benadering van de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/h-wegen. In het kader hiervan wordt aangesloten bij de Gezondheidseffectscreening (GES) van de ministeries van VWS en VROM, opgenomen in het hogere waardebeleid van de Milieudienst regio Alkmaar5. Voor 30 km/h-wegen wordt geen correctie toegepast inzake artikel 110g van de Wgh. In onderstaande tabel 4.2 zijn de 48-, 53-, 58- en 63 dB-contouren van de 30 km/h-wegen weergegeven.

Tabel 4.2 Geluidsbelasting gedezoneerde wegen

Wegvak   48 dB*   53 dB*   58 dB*   63 dB*   geluidsbelasting eerstelijns bebouwing  
Zeeweg   Paulineweg-Van der Wijckplein   55 m   37 m   20 m   < 10 m   63 dB  
Elzenlaan   rotonde Zeeweg-Verspijckweg   35 m   15 m   < 10 m   < 10 m   53 dB  
Verspijckweg   Elzenlaan-Julianalaan   33 m   14 m   < 10 m   < 10 m   53 dB  
C.F. Zeilerboulevard   Julianalaan-Van der Wijckplein   41 m   19 m   < 10 m   < 10 m   50-53 dB  
Van der Wijckplein   C.F. Zeilerboulevard-Parkweg   80 m   56 m   22 m   < 10 m   60-63 dB  
Jacob Kalfweg   Van der Wijckplein-Julianalaan   41 m   23 m   11 m   < 10 m   60 dB  
Julianalaan   Jacob Kalffweg-Verspijckweg   35 m   15 m   < 10 m   < 10 m   53 dB  
Parkweg/Paulineweg   Van der Wijckplein-Zeeweg   26 m   12 m   < 10 m   < 10 m   50-53 dB  

* Contourafstand in meters uit de wegas.

Conclusie

De Zeeweg tussen de rotonde met de Elzenlaan en de Paulineweg is op basis van de Wet geluidhinder gezoneerd. Binnen de geluidszone van deze weg worden geen geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt. Toetsing aan de Wet geluidhinder kan derhalve achterwege blijven. Ingevolge de Wet geluidhinder zijn geen vervolgprocedures noodzakelijk.