direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen
Plan: Kavel aan de Oude Schulpweg, Egmond-Binnen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09005oudschlpwg-A001

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat per bouwvlak maar 1 woning is toegestaan;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en water.
 • c. Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, in samenhang met het wonen, wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en de daarbij behorende bebouwing ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover:
  • 1. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m²;
  • 2. ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien;
  • 3. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak is maximaal 1 woning toegestaan;
 • b. de inhoud van het hoofdgebouw binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 650 m³;
 • c. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
 • d. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • e. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • f. de breedte van een hoofdgebouw, gemeten in het verlengde van de voorgevel tot het meest zijwaarts gelegen gedeelte van het hoofdgebouw, mag ten hoogste 12 m bedragen;
 • g. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 3 m te bedragen.
 • h. de dakhelling van het hoofdgebouw dient minimaal 30º en maximaal 65º te bedragen.
5.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst;
 • c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen op of op een afstand van minimaal 1 m van de perceelsgrens worden gebouwd;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw bedraagt maximaal 75 m²;
 • e. de oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50m²;
 • f. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de achtergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw;
 • g. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;
 • h. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;
 • i. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen bedraagt maximaal 3 m;
 • j. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen bedraagt maximaal 5 m;
 • k. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;
 • l. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub f, g en h worden overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste 1/3e van de oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m.
5.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
  • 2. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Het is niet toegestaan om:

 • a. gronden te gebruiken voor paardenbakken en mestopslag;
 • b. gebouwen te gebruiken voor het stallen van paarden;
 • c. bijgebouwen te gebruiken als slaapgelegenheid.