direct naar inhoud van 4.2 Wegverkeerslawaai
Plan: Hotel Merlet
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001

4.2 Wegverkeerslawaai

Een hotel is geen geluidsgevoelige bestemming in de zin van de Wet geluidhinder omdat mensen er slechts kortdurend en tijdelijk verblijven. Wel zullen in het kader van het bouwbesluit gevelmaatregelen worden getroffen om te voldoen aan de wettelijke maximale binnenwaarde van 33 dB.

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is, ondanks het ontbreken van wettelijke plicht, de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai in beeld gebracht. Hiertoe zijn geluidsberekeningen met Standaard Rekenmethode I uit het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 uitgevoerd voor geluidshinder als gevolg van verkeer op de gezoneerde Duinweg. Hierbij is uitgegaan van een verkeersintensiteitsprognose voor het jaar 2020 op basis van een door de gemeente aangeleverde verkeerstelling uit 2009. In 2009 bedroeg de weekdagverkeersintensiteit op de Duinweg circa 5.700 tot 6.600 mvt/etmaal (telling in september 2009). Uitgaande van een autonome groei met 1% per jaar is de weekdagverkeersintensiteit voor 2020 geprognosticeerd op 6.200 tot 7.200 mvt/etmaal. Voor de geluidsberekeningen is uitgegaan van een jaargemiddelde weekdagverkeersprognose van 6.700 mvt/etmaal. Voor de etmaalverdeling is uitgegaan van een gemiddelde van 6,7% daguurpercentage, 3,7% avonduurpercentage en 0,7% nachtuurpercentage. Voor de voertuigverdeling is uitgegaan van 97% lichte motorvoertuigen, 1,5% middelzware motorvoertuigen en 1,5% zware motorvoertuigen. De snelheid op de Duinweg bedraagt 50 km/h, de wegdek- verharding bestaat uit een open elementenverharding met klinkers.

De SRM I-geluidsberekeningen zijn opgenomen in bijlage 1. Uit de berekeningen komt naar voren dat de geluidsbelasting aan de gevel van de uitbreiding op zowel de eerste als de tweede verdieping (waarneemhoogten 6 en 9 m) 60 dB bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Een dergelijke geluidsbelasting is relatief hoog maar lager dan de uiterste grenswaarde die geldt binnen de bebouwde kom van 63 dB. Maatregelen aan de bron (zoals vermindering verkeersstromen, asfaltering wegdek) zijn om verkeerskundige en kosteneffectiviteitsredenen niet gewenst. Maatregelen in het overdrachtsgebied (zoals geluidsschermen) zijn uit stedenbouwkundig en eveneens kosteneffectiviteitsredenen niet gewenst. De geluidsbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh bedraagt 65 dB. Dit betekent dat ten behoeve van een binnenwaarde van 33 dB de gevel van zodanige maatregelen dient te worden voorzien dat deze een minimale gevelreductie kent van 32 dB. De geluidsbelasting aan de gevel van de uitbreiding van het hotel wordt aanvaardbaar geacht aangezien de uiterste grenswaarde niet wordt overschreden en voldoende maatregelen aan de gevel worden getroffen die een binnenwaarde van 33 dB zullen garanderen.