Artikel 3  Groen 

 

3.1. Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. plantsoenen; 

b. groenvoorzieningen; 

c. beplantingen; 

d. speelvoorzieningen; 

e. parken; 

f.  voet- en fietspaden; 

g.  in- en uitritten; 

h.  bermen en bermsloten;  alsmede voor:

i.  bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals nutsvoorzieningen en water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater. 

3.2. Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen  en overkappingen zijnde, mogen worden gebouwd met een maximale hoogte van 9 m voor  lantaarnpalen en een hoogte van 3 m voor overige bouwwerken.