direct naar inhoud van 3.3 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001

3.3 Provinciaal en regionaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010)

Provinciale Staten hebben de Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie van Noord-Holland op 21 juni 2010 vastgesteld. In de structuurvisie Noord-Holland 2040 vormen drie hoofd belangen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.

 • a. Ruimtelijke kwaliteit: hiervoor wordt vooral gefocust op behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuur landschappen, natuurgebieden en groen om de stad.
 • b. Duurzaam ruimtegebruik: waarbij milieu kwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting en voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische activiteiten een belangrijke rol spelen.
 • c. Klimaat bestendigheid: voor voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast, schoon drink, grond- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame energie.

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 worden binnenstedelijke mogelijkheden omtrent bouwen geprefereerd. Bovendien wil de provincie de ruimte duurzaam benutten waarmee wordt bedoeld dat de juiste functies op de juiste plekken worden geplaatst. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning en een schuur binnen bestaand bebouwd gebied. Het plan voldoet daarmee aan het gestelde in de structuurvisie. Verder is de structuurvisie op een te hoog abstractieniveau geschreven om hiermee rekening te kunnen houden.

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (2010)

Op 3 november 2010 is de verordening in werking getreden. De regels van de Verordening Structuurvisie (PRVS) vloeien voort uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040. De Provinciale Ruimtelijke verordening vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma van de Provinciale Structuurvisie. In de PRVS worden voor een aantal onderwerpen regels gesteld die door rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter verdere uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening. Op deze wijze komen de rijksregels 'getrapt' in bestemmingsplannen terecht. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

 • bundeling van verstedelijking en locatiebeleid voor economische activiteiten;
 • rijksbufferzones;
 • ecologische hoofdstructuur;
 • nationale landschappen;
 • het kustfundament;
 • het regionale watersysteem.

De regeling die is opgesteld in de PRVS heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • de aanwijzing van bestaand bebouwd gebied;
 • mogelijkheden, kwaliteitseisen en Ruimte-voor-Ruimte voor het landelijk gebied;
 • werkfuncties en grootschalige detailhandel in bestaand bebouwd gebied en landelijk gebied;
 • de Groene ruimte;
 • de Blauwe ruimte;
 • energie (windturbines).

Omdat de bouw van een vrijstaande woning en een schuur binnen bestaand bebouwd gebied plaatsvindt, worden er geen bijzondere eisen gesteld aan dit bestemmingsplan door de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.