direct naar inhoud van 4.5 Bodem
Plan: Meeuwenlaan 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001

4.5 Bodem

Beleid en Normstelling

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik.

Onderzoek en conclusie

De voorgestelde ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Er rust op het plangebied een gemengde en woonbestemming. Er is daarom geen sprake van een functiewijziging naar een meer gevoelige functie. Uit het Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat ter plaatse van het plangebied geen bodemvervuiling bekend is (zie figuur 4.1). De aanwezige bodemkwaliteit levert hierdoor geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. Bij de omgevingsvergunningaanvraag voor een nieuwe woning dient een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04004meeuwenln2-C001_0005.png"

Figuur 4.1 Uitsnede Bodemloket