direct naar inhoud van 4.3 Parkeren
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-B001

4.3 Parkeren

Parkeerbehoefte

Voor de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van de gemeentelijke parkeernormen, vastgelegd in de Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid van de gemeente Bergen uit 2009. Op basis hiervan bedraagt de parkeerbehoefte van middendure woningen in weinig stedelijk gebied en centrumgebied van het centrum 1,40 parkeerplaatsen per woning. De parkeerbehoefte van de vrijstaande woning aan de Herenweg uit het dure segment bedraagt 1,60 parkeerplaats per woning. Voor de beoogde 5 woningen dienen derhalve 8 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd op het eigen terrein. Uitgaande van 4 * 1,4 + 1 * 1,6 = 7,2. Voor de bestaande zesde woning in het plangebied hoeven geen nieuwe parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Deze woning is reeds positief bestemd en beschikt ook over voldoende parkeerruimte op het eigen terrein. Voor de bezoekers dienen binnen de parkeerbehoefte 2 parkeerplaatsen (0,3 parkeerplaats per woning) aanwezig te zijn. Deze moeten binnen het plangebied openbaar toegankelijk worden aangelegd'

Realiseren parkeerplaatsen

Bij de aan te leggen parkeerplaatsen, moet rekening worden gehouden met tabel 4 (voorbeeld berekeningsaantallen parkeervoorzieningen bij woningen) van publicatie 182, 3e gewijzigde druk (2008) van de CROW (Parkeerkencijfers – basis voor parkeernormeringen).

Vier woningen binnen het plangebied beschikken over een enkele oprit met garage, welke op grond van publicatie 182 (CROW 2008) als 1 effectieve parkeerplaats meegerekend mag worden. Eén woning beschikt over een garage met een dubbele oprit, welke als 1,80 effectieve parkeerplaats meegerekend mag worden. Uitgaande van het voorafgaande worden de volgende hoeveelheid parkeerplaatsen op het eigen terrein gerealiseerd:

Parkeerplaatsen op eigen terrein: 1 * 1,8 + 4 * 1 = 6 parkeerplaatsen

Daarnaast zijn er twee langsparkeervakken (2 parkeerplaatsen) langs de Tambachsteeg beoogd (zie figuur 2.3), waardoor in totaal 8 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Derhalve wordt voldaan aan de parkeernorm. De parkeerbehoefte ten behoeve van de bezoekers worden hierdoor in het openbaar gebied opgevangen.

Aandachtspunt bij de realisatie van de parkeerplaatsen op het eigen terrein is het smalle wegprofiel van de Tambachsteeg. Bij haakse parkeerplaatsen dient uit te worden gegaan van een wegbreedte van minimaal 5,4 m op grond van het ASVV (CROW 2004) en NEN 2443. Hierbij aangeven dat de totale benodigde breedte (dus parkeervak + wegbreedte) minimaal 10,4 moet meter zijn. Aangezien de Tambachsteeg een smaller wegprofiel heeft (3,6 m), dienen de parkeervakken zodanig te worden vormgegeven, dat voldaan wordt aan de genoemde richtlijnen en de parkeerplaatsen functioneel gebruikt kunnen worden. Dit stelt nadere eisen bij de uitvoering aan de lengte en breedte van de parkeervakken zodat er voldoende manoeuvreerruimte is. Om dit te realiseren wordt bij alle woningen een afstand aangehouden van 10,5 m van voorzijde garages tot de noordelijke steeggrens, hetgeen manoeuvreren voor haaks parkeren mogelijk maakt (zie het stedenbouwkundig ontwerp, figuur 2.3).