direct naar inhoud van Artikel 20 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

Artikel 20 Verkeer - Verblijfsgebied

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
  • b. evenementen;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': een parkeerterrein;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen, bergbezinkbassins, terrassen en water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.

20.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. in afwijking van het gestelde onder a mogen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' gebouwen worden gebouwd ten behoeve van een kiosk, waarbij de de goot- en bouwhoogte van gebouwen ten hoogste de met de maatvoeringsaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte bedraagt;
  • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt ten hoogste 4 m;
  • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 3┬ám.

20.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.2 om een grotere breedte van dakoverstekken toe te staan, met dien verstande dat:

  • a. de breedte van een dakoverstek ten hoogste 1 m bedraagt;
  • b. de functie van verblijf en verplaatsing van de gronden niet wordt beperkt door de realisering van het dakoverstek.