direct naar inhoud van 2.3 Functionele structuur
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

2.3 Functionele structuur

Het plangebied kent naast de woonfunctie diverse andere functies, zoals bedrijven, recreatie, maatschappelijke voorzieningen, detailhandel. Hieronder wordt op de verschillende functies ingegaan.

2.3.1 Wonen

Het grootste deel van het plangebied is woongebied. De woningen in het plangebied zijn relatief oud. Een aantal wijken zijn vooroorlogs. Sommige uitbreidingen zijn van recentere datum. Voor de analyse is gebruikgemaakt van gegevens van het CBS, volkshuisvestingsgegevens van de gemeente en corporaties en de "Analyse Woonbeleidsnota" van de gemeente Bergen. Opgemerkt wordt dat de hierna genoemde gegevens betrekking hebben op de gehele gemeente en niet specifiek op het plangebied.

Bevolking

De gemeente Bergen telt per 1 januari 2011 30.868 inwoners. Sinds 1993 is de totale bevolkingsomvang vrijwel gelijk gebleven. Dit is een gevolg van:

  • een groter aantal sterfgevallen dan geboortes en een negatief migratiesaldo (saldo van vestiging en vertrek);
  • dit wordt gecompenseerd door veel nieuwbouw in 1993 en vestiging vanuit het buitenland in 2001.

Het vertrek uit de gemeente wordt met name veroorzaakt doordat de afgelopen jaren relatief weinig geschikte woningen op de markt zijn gebracht. Dit geldt ook voor het plangebied. Onder de inwoners van gemeente Bergen bevindt zich een relatief hoog percentage ouderen. 24% van de bevolking is ouder dan 65 jaar, terwijl dit in Nederland gemiddeld 15% is. De bevolking in Egmond aan Zee is gemiddeld net iets ouder dan het gemeentelijk gemiddelde. In Egmond-Binnen daarentegen wonen veel gezinnen met kinderen. Zij vormen één van de pijlers van de leefbaarheid in de kern. De bevolking 'verouderd' van nature. Egmond-Binnen is een relatief jonge kern. Net als Egmond-Binnen is ook Egmond aan den Hoef wat betreft leeftijdsopbouw een relatief jonge kern.

Wonen

Bergen is een kustgemeente met zes dorpskernen, bossen, duinen, zee, polderland en dichtbij stedelijke voorzieningen. Niet voor niets dat veel mensen hier graag wonen of willen gaan wonen. De kernen verschillen van karakter, enkele opvallende kenmerken:

  • een dure koopwoning-voorraad, namelijk een landelijke top-5 positie bij gemeenten vanaf 30.000 inwoners;
  • een relatief oude bevolking en veel zorgvoorzieningen.

Deze kenmerken leggen een behoorlijke druk op de woningmarkt en op voorzieningen. De gemeente Bergen wil deze druk in goede banen leiden via dit woonbeleid.

2.3.2 Bedrijven

Bedrijven komen in het plangebied vooral voor op het bedrijventerrein De Weidjes in Egmond aan den Hoef en het bedrijventerrein aan de Pieter Schotmanstraat in Egmond aan Zee. Verder zijn er verdeeld over het plangebied enkele bedrijven aanwezig. Deze liggen met name in de oorspronkelijke linten. Omdat deze bedrijven in veel gevallen omringd worden door woningen, is aandacht voor de milieuzonering van deze bedrijven vereist. De effecten van de bedrijven op hun omgeving worden beschreven in paragraaf 4.5. Het is niet ondenkbaar dat de bedrijven, die gelegen zijn in een woonomgeving, op termijn verdwijnen vanwege fysieke belemmeringen dan wel uit milieuoogpunt. Overigens is er voor actieve uitplaatsing van de bestaande bedrijven op dit moment geen aanleiding.

In het plangebied komt een enkel zelfstandige kantoor voor. Indien dit voorkomt, gaat het om beperkte kantoorlocatie, waarbij sprake is van een combinatie van kantoor met wonen op de verdieping. Verder bevinden zich verspreid in het plangebied enkele kleinschalige kantoorvestigingen, al dan niet in de vorm van aan-huis-gebonden beroepen. Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten worden in het algemeen toelaatbaar geacht in woningen, mits de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft en er geen parkeeroverlast ontstaat.

2.3.3 Toerisme en recreatie

Toeristische en recreatieve functies zijn belangrijk voor de inkomsten en werkgelegenheid van de gemeente Bergen. Kust, natuur en kunst en cultuur zijn de belangrijkste trekkers van de gemeente. De badplaats Egmond aan Zee heeft een combinatie van natuur en recreatie. Naast de kuststrook en het Noord-Hollands duinreservaat is er een gevarieerde keuze uit restaurants, strandpaviljoens, winkels en terrassen. Daarnaast biedt het plangebied ook mogelijkheden voor (dag)recreatie voor de bewoners.

Verblijfsrecreatie

In de gemeente is voldoende aanbod van overnachtingsmogelijkheden. Binnen de gehele gemeente zijn diverse hotels, pensions, campings en een groot aantal recreatiewoningen aanwezig. In het plangebied komen ook verschillende verblijfsaccommodaties voor in de vorm van een bungalowpark, een kampeerterrein, hotels, pensions en appartementenverhuur. Daarnaast zijn er verschillende recreatiewoningen op particuliere erven aanwezig. In het hoogseizoen zijn de accommodaties vrijwel volledig bezet. De rest van het jaar is er meer aanbod dan vraag.

In Egmond aan Zee is aan de Nollenweg 1 het kampeerterrein 'Roompot Kustpark Egmond aan Zee' gelegen. Het terrein bestaat uit de vrijstaande chalets, een verwarmd openluchtzwembad en enkele voorzieningen. In Egmond aan Zee is aan de Sportlaan 2 ook het appartementenverhuur 'De Egmonden' gelegen. In Egmond aan den Hoef is aan de Egmonderstraatweg 34 het recreatiepark 'De Koffiemolen' gelegen. Het park bestaat uit een aantal recreatiewoningen.

Recreatiewoningen op particuliere erven

In de gehele gemeente Bergen komen op particuliere erven recreatiewoningen voor. Zo ook in het plangebied. Een deel van deze recreatiewoningen is planmatig ontwikkeld. Daarnaast komen in het plangebied recreatiewoningen op particuliere erven voor welke niet in een specifieke stedenbouwkundige context zijn gerealiseerd. Met deze particuliere recreatiewoningen werd ingespeeld op de in de vorige eeuw toenemende interesse van de recreant voor de toenmalige gemeenten Schoorl, Bergen en Egmond.

In het najaar van 2005 heeft er van gemeentewege een inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot de aanwezige recreatiewoningen en het feitelijk gebruik ervan. Het totaal aantal op particuliere erven aanwezige recreatiewoningen in de gemeente Bergen is circa 1.500. De gemeente heeft beleid opgesteld over hoe om te gaan met permanent bewoonde recreatiewoningen (gemeentebreed).

Dit beleid houdt in dat permanente bewoonde recreatiewoningen geen woonbestemming krijgen (enkele stedenbouwkundig verantwoorde uitzonderingen daargelaten). Middels persoonsgebonden beschikkingen kunnen de huidige bewoners van de recreatiewoningen het pand blijven bewonen. Dit geldt niet voor rechtsopvolgers.

Dagrecreatie

Ook kunst, cultuur en cultuurhistorie bepalen de sfeer en het imago van de gemeente Bergen. Aan de Slotweg 44 in Egmond aan den Hoef worden bijvoorbeeld cultuur-evenementen georganiseerd. Daarnaast is daarbij behorende zalenverhuur gevestigd. De aangrenzende duin- en bosgebieden bieden verder voldoende mogelijkheden voor wandel- en fietsrecreatie. Het strand ten westen van het plangebied is ook een belangrijke toeristische en recreatieve element voor het plangebied. Belangrijk in het gebied zijn tevens de sportvelden in Egmond aan Zee.

2.3.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen

In vrijwel het gehele plangebied komen verschillende, als maatschappelijk aan te duiden voorzieningen voor. Het gaat hierbij in het bijzonder om schoolvoorzieningen (met al dan niet bij de scholen behorende gymnastiekzalen en sportveldjes), kinderdagverblijven en religieuze instellingen. Het plangebied kenmerkt zich daarnaast door relatief veel zorgvoorzieningen. De zorgvoorzieningen in het plangebied bestaan uit verschillende woonzorgcentra/serviceflats zoals onder andere Heegemunde, Zorgcentrum Agnes en Prins Hendrik Stichting. Daarnaast is er in het plangebied een ruim welzijnsvoorzieningen-aanbod voor ouderen en jongeren. In het plangebied is onder andere een jongerencentrum, voetbal-vereniging en wijkvereniging gelegen.

Overige maatschappelijke voorzieningen die voorkomen in het plangebied zijn enkele kinderopvangverblijven, (dieren)artspraktijken, een begraafplaats, een uitvaartcentrum, een brandweerkazerne en een voorziening voor levensbeschouwelijke activiteiten en bijeenkomsten. Deze voorziening bevindt zich in het voormalige kindertehuis gelegen in Egmond aan Zee noord.

2.3.5 Horeca

Naast de eerder in paragraaf 2.3.3 behandelde verblijfsrecreatieve vestigingen, mede in de vorm van hotels, is in het plangebied een beperkt aantal overige horecavestigingen gelegen.

Het gaat hier om onder andere hotel-café-restaurant 't Haasje, café De Bijzaak, snackbar Ron de Boer en café Tervoort in Egmond-Binnen. In Egmond aan den Hoef zijn onder andere restaurant King City, Creighton's restaurant, café-biljart 't Slot, pizzeria grillroom Pyramide en snackbar 't Ruitertje gelegen. In Egmond aan Zee zijn de horecavestigingen voornamelijk gelegen rond de bouvelard buiten het plangebied. In het plangebied Egmond aan Zee liggen verspreid enkele horecagelegenheden. Meer hierover is beschreven in het gemeentelijk beleid in paragraaf 3.1.3.

2.3.6 Detailhandel

Voor de analyse is gebruik gemaakt van de “Detailhandelsstructuurvisie Bergen” (DTNP). Het winkelaanbod in de gemeente Bergen heeft een omvang van ± 30.000 m2 winkeloppervlakte. Van dit winkeloppervlakte bevindt zich een klein deel in het plangebied verspreid over de drie kernen. Het aanbod is, naast de dagelijkse boodschappen, voor een belangrijk deel gericht op toerisme. Het winkelaanbod in Egmond aan den Hoef heeft een omvang van ± 2.400 m2 winkeloppervlakte. Het winkelaanbod in Egmond-Binnen heeft een omvang van ± 1.900 m2 winkeloppervlakte. Het winkelaanbod in Egmond aan Zee heeft grotere omvang maar is gelegen buiten het plangebied.

Binnen het plangebied komen dus diverse detailhandelsvestigingen voor al dan niet in combinatie met wonen (op de verdieping). Het beleid voor het plangebied is erop gericht de detailhandel en andere centrumfuncties te concentreren in het centrumgebied van de betreffende kern. Op deze manier wordt voorkomen dat er versnippering optreedt en dat er daardoor een verminderde levensvatbaarheid van de voorzieningen ontstaat. In het plangebied is in de kernen Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen een lokale supermarkt gelegen.