direct naar inhoud van 4.1 Verkeer en parkeren
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

4.1 Verkeer en parkeren

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer

Het plangebied omvat de kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee. De wegen binnen het plangebied zijn voornamelijk binnen de bebouwde kom gelegen. Daarnaast behoren delen van de provinciale wegen N511 en N512 tot het plangebied.

De wegen in Egmond-Binnen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h en hebben een lokaal karakter voor de bereikbaarheid van de kern. De belangrijkste wegen in de kern zijn de Herenweg en Sint Adelbertusweg welke aansluiting geven op de provinciale weg N512 (Castricum - Alkmaar). Daarnaast verbindt de Vennewatersweg de kern met Heiloo. Binnen de kern Egmond aan de nHoef zijn de Heilooër Zeeweg, Egmonderstraatweg en Herenweg gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. De Heilooër Zeeweg/Egmonderstraatweg verbindt de provinciale weg N512 met de kernen Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee. De Herenweg maakt onderdeel uit van de N511, welke in noordelijke richting naar Bergen voert. De overige wegen binnen de kern zijn erftoegangswegen (30 km/h). In Egmond aan Zee zijn twee invalswegen vanaf de Egmonderstraatweg naar de boulevard. Deze wegen hebben een status als gebiedsontsluitingsweg (50 km/h) en worden gevormd door de Sportlaan, Doctor Wiardi Beckmanlaan in het noorden en de Voorstraat, Prins Hendrikstraat en Zeeweg in het zuiden van de kern. De overige wegen zijn erftoegangswegen (30 km/h). Door deze hiërarchische verkeersstructuur ontstaat een helder verkeerssysteem waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen verkeers- en verblijfsgebieden.

De externe verkeersontsluiting wordt gevormd door de provinciale wegen N511 en N512, aangevuld met de Heilooër Zeeweg/Egmonderstraatweg. Via deze gebiedsontsluitingswegen worden de kernen onderling bereikt en de omliggende plaatsen Bergen, Castricum, Heiloo en Alkmaar. De N512 geeft tevens aansluiting op de Rijksweg N9 (Den Helder - Amsterdam/Haarlem). De gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom hebben hoofdzakelijk een maximumsnelheid van 60 km/h. Deze wegen hebben, naast een ontsluitingsfunctie voor de kernen, een belangrijke functie voor de bereikbaarheid van de kustgebieden. De verkeersdruk binnen het plangebied kan daardoor in het zomerseizoen hoog zijn. Deze druk manifesteert zich met name op de gebiedsontsluitingswegen rondom de kernen, welke ingericht zijn om deze verkeersstromen te verwerken. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is derhalve goed.

Ontsluiting fietsverkeer

Het fietsverkeer heeft langs de hoofdontsluitingsstructuur (N511, N512, Heilooër Zeeweg en Egmonderstraatweg) de beschikking over vrijliggende fietspaden. Op de Herenweg in Egmond aan den Hoef en de Sportlaan/Doctor Wiardi Beckmanlaan en Voorstraat/Zeeweg wordt fietsverkeer deels via fietsstroken en deels over vrijliggende fietspaden afgewikkeld. Daarmee voldoen deze wegen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig en de basiskenmerken voor deze wegtypen, omdat de fiets een eigen plaats op de weg heeft. Op erftoegangswegen wordt fietsverkeer conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig gemengd met het autoverkeer afgewikkeld. Door het plangebied lopen diverse routes die onderdeel uitmaken van het landelijke fietsknooppuntennetwerk. Tevens zijn in en rondom het plangebied solitaire recreatieve fietspaden aanwezig. De ontsluiting voor fietsverkeer is derhalve goed.

Ontsluiting openbaar vervoer

Door en langs het plangebied voeren een aantal busdiensten. De belangrijkste streekbusdienst door het plangebied verbindt Castricum met Alkmaar en loopt in grote lijnen via de N512 en de kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee met een frequentie van 1-2x per uur per richting. Daarnaast rijdt er een aantal buurtbussen door het plangebied welke het plangebied ontsluiten richting Heiloo en Bergen. In Castricum, Heiloo en Alkmaar kan worden overgestapt op het landelijke treinnetwerk. De ontsluiting per openbaar vervoer is redelijk.

Verkeersveiligheid

De gebiedsontsluitingswegen zijn ingericht conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Binnen de kernen is sprake van een duidelijke hierarchie in de verkeersstructuur, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar gebiedsontsluitingswegen (verkeersgebied) en erftoegangswegen (verblijfsgebied). De gebiedsontsluitingswegen rondom het plangebied hebben vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid in verband met veel erfaansluitingen, een maximumsnelheid van 60 km/h. Fietsers hebben op gebiedsontsluitingswegen een eigen plaats op de weg op vrijliggende fietspaden of, minimaal, fietsstroken. Op erftoegangswegen wordt fietsverkeer gemengd met het gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. Daarnaast zijn er solitaire fietsvoorzieningen binnen het plangebied. De verkeersveiligheid is in voldoende mate gewaarborgd.

Nieuwe ontwikkelingen

Het bestemmingsplan is consoliderend van aard en staat geen nieuwe ontwikkelingen toe. Bij nieuwe ontwikkelingen dient de verkeersaantrekkende werking altijd getoetst te worden aan de capaciteit van de omliggende wegen. Daarnaast moet de parkeerbehoefte van de nieuwe ontwikkelingen worden bepaald. De parkeerbehoefte van nieuwe functies dient in principe op eigen terrein te worden opgevangen. Daarbij moet voldaan worden voldaan aan de Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid 2009 van de gemeente Bergen.