direct naar inhoud van 4.5 Bedrijven en milieuhinder
Plan: Kernen Egmond
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-B001

4.5 Bedrijven en milieuhinder

Normstelling en beleid

In een bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van nieuwe milieugevoelige bestemmingen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De Staat van Bedrijfsactiviteiten is overgenomen uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).

Er wordt gebruik gemaakt van de Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze wordt gehanteerd om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in bestaand stedelijk gebied of (delen van) woongebieden met enige vorm van bedrijvigheid. In dit soort situaties zorgt de milieuzonering ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op voldoende afstand van woningen of andere gevoelige functies worden gesitueerd. Dit gebeurt door het aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige en milieu-belastende activiteiten. Voor een algemene toelichting op de Staat wordt verwezen naar bijlage 1 van de toelichting.

Onderzoek

Gebiedstypering

Het plangebied beslaat de kernen van Egmond, waarin op verschillende plaatsen naast de woonfunctie andere functies aanwezig zijn (detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, kantoren, bedrijvigheid). Hiervan is met name sprake in de van oorsprong aanwezig lintbebouwing. Om de aanwezige ruimte zoveel mogelijk doelmatig te benutten, is het gewenst dat verschillende functies naast elkaar aanwezig kunnen zijn (met uitzondering van de woonstraten waar op dit moment geen andere functies aanwezig zijn). Op de locaties waar momenteel reeds bedrijfsactiviteiten aanwezig zijn, worden dan ook – gelet op de ligging in een stadskern met een accent op de woonfunctie en met deels smalle straten – alleen lichte, relatief weinig milieuhinderlijke bedrijven toegelaten. Dit zijn activiteiten uit de categorieën 1 en 2 van de Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze activiteiten zijn, gelet op hun aard en invloed op de omgeving, in een gebied met gemengde functies toelaatbaar direct naast of beneden woningen.

Daarnaast zijn twee bedrijventerreinen aanwezig binnen het plangebied. Bij het toekennen van een algemene toelaatbaarheid voor bedrijfsactiviteiten is een inwaartse systematiek van milieuzonering toegepast. Dit betekent dat richtafstanden zijn aangehouden ten opzichte van bestaande milieugevoelige functies zoals woningen. In het plan is de toelaatbaarheid op grond van het vigerend bestemmingsplan, indien dit mogelijk was, gerespecteerd. Gebleken is dat de vigerende toelaatbaarheid grotendeels voldoet aan de huidige uitgangspunten voor milieuzonering.

Bedrijfsinventarisatie

De in het plangebied voorkomende bedrijfsactiviteiten zijn geïnventariseerd en ingeschaald op basis van de categorieën uit de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten. Gebleken is dat er een aantal bedrijfsactiviteiten aanwezig zijn die niet in de algemene toelaatbaarheid passen. Het betreffen bedrijfsactiviteiten met een relatief grotere milieu-invloed dan de activiteiten die op grond van de algemene toelaatbaarheid zijn toegestaan. Omdat er geen aanleiding is om deze bedrijven te verplaatsen en de activiteiten in het milieuspoor al zijn afgestemd op de omgeving wordt met het bestemmingsplan de continuering van deze bedrijfsactiviteiten mogelijk gemaakt via een specifieke aanduiding. Hiermee worden de bedrijfsactiviteiten positief bestemd. Bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing kan zich op die locatie alleen nog een gelijksoortig bedrijf vestigen, of een bedrijf dat past binnen de algemene toelaatbaarheid. Op deze manier wordt het ontstaan van onaanvaardbare hinder uitgesloten. In onderstaand overzicht (zie tabel 4.2) wordt aangegeven om welke bedrijven het gaat.

Tabel 4.2. Bedrijven

Adres
Bedrijfsnaam  
SBI-code (1993)   Categorie SvB   Aanduiding  
Delverspad 2
A.W.H. Beukeveld B.V.  
014.2   2   sb-lb  
Julianaweg 56 en Lamoraalweg 48, Egmond aan den Hoef
Firma J. Belleman & Zn.  
6024.1   3.1   sb-tra  
Lamoraalweg 49, Egmond aan den Hoef
Aannemersbedrijf Peetoom B.V.  
203, 204, 205.0   3.1   sb-tw  
Lamoraalweg 54, Egmond aan den Hoef
C.G.IJ. de Graaff  
45.1   3.1   sb-bou  
Lamoraalweg 60, Egmond aan den Hoef
Schilders Tegelzetbedrijf M.Gouda V.O.F.  
45.1   3.1   sb-bou  
Mosselaan 102, Egmond aan den Hoef
MSE B.V.  
281.1   3.1   sb-cwp  
Mosselaan 104, Egmond aan de Hoef
Bouwbedrijf Schotvanger  
45.1   3.1   sb-bou  
Egmonderstraatweg 5, Egmond aan den Hoef
Drukkerij Belleman B.V.  
2222   3.2   sb-dru  
Weg over de Bisschop 3A, Egmond aan den Hoef
MSE BV  
281.1   3.2   sb-cwp2  
De Krijt 14, Egmond-Binnen
Transportbedrijf J. Bakker & Zn B.V.  
6024.1   3.1   sb-tra  
Pieter Schotsmanstraat 10, Egmond aan Zee
Dienst gemeentewerken  
9001.2   3.1   sb-ai  

Conclusie

In dit bestemmingsplan wordt door toepassing van milieuzonering, die in de bestemmingsplanregeling is opgenomen, zorg gedragen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de woningen en worden de bedrijven niet in hun functioneren belemmerd. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.