direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

Hoofdstuk 1 Inleiding

Het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid van de gemeente Bergen is op 24 maart 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn verschillende beroepen ingesteld. Op 1 september 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan in de beroepszaak. Hierbij is het bestemmingsplan op een aantal onderdelen vernietigd. In de uitspraak is aangegeven dat voor een aantal onderdelen een nieuw besluit moet worden genomen. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid op plandelen te repareren. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin.

Voor één perceel (Natteweg 16) is een initiatief om gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid is opgenomen om in plaats van één woning drie woningen op het perceel mogelijk te maken. De ABRvS heeft het planonderdeel voor dit perceel ter plaatse van de werkkamer en de garage vernietigd. Hierdoor kan slechts voor een gedeelte van het perceel de wijzigingsbevoegdheid worden toegepast. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling. Om niet onnodige procedures na elkaar te hoeven voeren, worden de drie woningen meteen met onderhavig bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

Daarnaast wordt het geldende bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid op twee andere planonderdelen aangepast. De percelen Oude Bergerweg 19 en 45A en Van Reenenpark 3 worden tevens meegenomen in deze herziening.

Herzien van een bestemmingsplan en standaarden

Per 1 januari 2010 gelden voor bestemmingsplannen wettelijk verplichte standaarden. Daarnaast moeten bestemmingsplannen die na die tijd worden vastgesteld voldoen aan de verplichting bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. Een bestemmingsplan dat nu wordt opgesteld dient te voldoen aan de meest actuele vereisten.

Bestemmingsplan

Aangezien voor de planonderdelen die zijn vernietigd het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid niet meer geldt, dient het bestemmingsplan te voldoen aan de wettelijke standaarden. Dit bestemmingsplan Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid bestaat daarmee feitelijk uit een aantal losse percelen die samen zijn gevoegd in één nieuw bestemmingsplan.

Voor dit nieuwe bestemmingsplan worden afzonderlijke regels opgesteld, die los functioneren van het 'oude' bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid, maar daar wel volledig op zijn afgestemd.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitspraak van de ABRvS en wordt gemotiveerd op welke wijze hiermee wordt omgegaan. Hoofdstuk 3 gaat in op de overige aanpassingen die worden meegenomen in deze herziening en de wijze waarop deze juridisch-planologisch worden vormgegeven. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoerbaarheid van de herziening aangetoond. In hoofdstuk 5 is de juridische planbeschrijving weergegeven.