direct naar inhoud van 4.14 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

4.14 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.14.1 Inspraak en overleg

In het kader van de inspraakverordening van de gemeente Bergen heeft het voorontwerpbestemmingsplan gedurende vier weken terinzage gelegen. In deze periode is het tevens naar verschillende overleginstanties verzonden. In bijlage 8 is de Nota inspraak en overleg opgenomen.

Overlegreacties

Er is van één overleginstantie een reactie ontvangen. Deze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Inspraakreacties

Daarnaast zijn zes inspraakreacties ontvangen. Op basis van deze inspraakreacties is het bestemmingsplan op de volgende onderdelen aangepast.

Verbeelding

 • Ter plaatse van het kantoor aan de Oude Bergerweg 19 wordt het gebruik uitgebreid naar atelier. Tevens wordt hier een goot- en bouwhoogte opgenomen van 6 respectievelijk 10 m.
 • Het zuidelijk gelegen bouwvlak op de locatie hoek Koninginneweg/Bergerweg zal verplaatst worden zodat de afstand tot de weg acht meter bedraagt en de afstand naar het perceel aan de Natteweg 17 vijf meter bedraagt.

Toelichting

 • In de bezonningsstudie ten aanzien van het perceel aan de Rondelaan 6 wordt het zijaanzicht gewijzigd.
 • Er wordt een bezonningsstudie opgenomen voor de drie nieuwe woningen aan de Natteweg 16.
 • De straatnaam Oude Bergerweg 19a wordt gewijzigd naar de Oude Bergerweg 19.

Ambtshalve wijziging

Naast de aanpassingen die voortvloeien uit de ingekomen inspraakreacties is gebleken dat het plan op enkele andere punten nog een aanpassing behoeft.

 • In artikel 6.2.2 onder g wordt de maximale breedte van een hoofdgebouw van 9 meter gewijzigd naar 12 meter.
 • Op het perceel Prinsesselaan 5b is op 2 oktober 1978 een bouwvergunning verleend voor een recreatiewoning zonder dat deze recreatiewoning in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid is opgenomen. De recreatiewoning wordt in dit bestemmingsplan meegenomen zodat deze omissie wordt gerepareerd.
 • De Raad van State heeft een gedeelte van de gronden aan de Meerweg 7 en de Midden Geestweg 1 vernietigd. Voor dit perceel heeft de raad op 7 februari 2013 een apart bestemmingsplan vastgesteld waarbij het mede de bedoeling was om het vernietigde onderdeel mee te nemen. Een gedeelte van het vernietigde perceel is echter per abuis niet in dit plan meegenomen. In onderhavig plan wordt dit gedeelte alsnog gerepareerd.
 • In de regeling voor bestaande maten wordt toegevoegd dat de bestaande maten niet geldt voor erfbebouwing bij woningen. Indien er sprake is van sloop van deze gebouwen, mag ten hoogste 50% worden teruggebouwd. Deze regeling is ook in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid opgenomen.
 • In het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid is onderscheid gemaakt naar de oppervlakte van hoofdgebouwen. In het voorontwerpbestemmingsplan van de gedeeltelijke herziening is dit niet opgenomen, omdat per bestemming maar één oppervlakte mogelijk was. Aangezien een aantal percelen is toegevoegd, is het noodzakelijk gebleken dit toe te voegen op de verbeelding en in de regels (specifieke bouwaanduiding – a en specifieke bouwaanduiding – b).
 • Gebleken is dat voor het perceel Oude Bergerweg 19 een goot- en bouwhoogtes waren opgenomen voor het hoofdgebouw en het kantoor. Dit is hersteld.