direct naar inhoud van 4.2 Beleid
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

4.2 Beleid

Rijksbeleid

Op Rijksniveau zijn op ruimtelijk gebied de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de AMvB Ruimte de meest bepalende beleidsdocumenten. Deze documenten richten zich op een dusdanig schaalniveau en zijn als gevolg daarvan ook van een zeker (hoog) abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders voortkomen voor het onderhavige bestemmingsplan. Aangezien de aanpassing en reparaties binnen het stedelijk gebied zijn gelegen, staat het Rijksbeleid de uitvoering van het onderhavige bestemmingsplan bovendien niet in de weg.

Provinciaal beleid

Op Provinciaal niveau is de structuurvisie Noord-Holland 2040 voor het onderhavige bestemmingsplan het meest relevante beleidsdocument. De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma van de Provinciale Structuurvisie. De regels in deze verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke plannen. Om het stedelijk netwerk te versterken kiest de provincie het uitgangspunt om verstedelijking zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te concentreren. Hiermee wordt de kwaliteit van het bebouwde gebied behouden en versterkt. Om dit te bereiken zijn het stedelijk netwerk en alle daarbuiten gelegen kernen in Noord-Holland voorzien van bebouwingscontouren. Het plangebied is gelegen binnen het bestaand bebouwd gebied, en is daarom in overeenstemming met de Verordening Ruimte. Verder is de structuurvisie op een te hoog abstractieniveau geschreven dat deze de uitvoering van het plangebied niet in de weg staat.

Gemeentelijk beleid

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in de gemeente Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken. De aanpassingen die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, zijn in lijn met de welstandsnota.