direct naar inhoud van 4.4 Verkeer
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

4.4 Verkeer

Beoogde ontwikkelingen

Het plangebied bestaat (onder meer) uit de percelen aan de Oude Bergerweg 19, Oude Bergerweg 45A, Natteweg 16, de Rondelaan 6 en de hoek van de Koninginneweg/Bergerweg.

Voor het perceel op de hoek van de Koninginneweg/Bergerweg is het bouwvlak verplaatst en één extra woning mogelijk gemaakt.

Op de gronden van het perceel Natteweg 16 worden drie woningen mogelijk gemaakt.

Voor het perceel aan de Oude Bergerweg 45A wordt de woonbestemming gehandhaafd. Het perceel is conform de feitelijke situatie (permanente bewoning) juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Het perceel Oude Bergerweg 19 is conform de feitelijke situatie (woning met recreatiewoning en kantoor) juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Voor het perceel aan de Rondelaan 6 wordt enkel de goothoogte en bouwhoogte gewijzigd en wordt derhalve niet getoetst aan het omgevingsaspect verkeer. De overige percelen worden hieronder afzonderlijk behandeld.

  • 1. Koninginneweg/Bergerweg

Verkeer en ontsluiting

De nieuwe ontwikkeling aan de Koninginneweg/Bergerweg wordt ontsloten via de Koninginneweg en Bergerweg binnen de bebouwde kom van Bergen. Beide wegen zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. De Koninginneweg sluit aan op de Landweg welke naar het noorden richting Schoorl ontsluit. De Bergerweg loopt naar het zuiden en sluit aan op de Dreef richting het centrum van Bergen. Via de Bergerweg wordt Alkmaar en de N9 bereikt. De meeste omliggende wegen zijn verder erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/h.

Er is een bushalte gesitueerd op circa 100 m van de locatie. Deze halte wordt bediend door een busdienst die Bergen met Alkmaar en Schoorl verbindt. De ontsluiting voor autoverkeer en openbaar vervoer is goed.

Verkeersgeneratie

Op basis van publicatie 256 (CROW, 2007) bedraagt de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen gemiddeld 6,3 mvt/etmaal per woning. Er wordt één extra woning mogelijk gemaakt. Het verplaatsten van het bouwvlak op het zuidelijke deel van het perceel heeft geen gevolgen voor de verkeersgeneratie. De toename van 1 woning zal geen significante bijdrage leveren aan de verkeersintensiteit. De verkeersafwikkeling zal niet verslechteren.

Verkeersveiligheid

Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig vindt gescheiden afwikkeling plaats van gemotoriseerd en langzaam verkeer. De Koninginneweg/Bergerweg beschikt over vrijliggende fietspaden. Op erftoegangswegen vindt conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig gemengde verkeersafwikkeling plaats. De ontsluiting en verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is goed. Voorts is in bijlage 4 een onderzoek naar de verkeersveiligheid opgenomen om na te gaan of de realisatie van een extra woning de verkeersveiligheid niet in de weg staat (zicht vanaf de Koninginneweg en Bergerweg). Hieruit blijkt dat deze woning de verkeersveiligheid niet in de weg staat.

Parkeren

De parkeerbehoefte van één extra woning bedraagt op basis van de Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid van de gemeente Bergen (2009) 2,1 parkeerplaatsen, uitgaande van een woning in het dure segment in matig stedelijk gebied. Deze parkeerbehoefte dient op eigen terrein te worden gefaciliteerd. De parkeerbehoefte van de beoogde ontwikkeling zal daarom op eigen terrein moeten worden geregeld. De parkeerbehoefte van het verschoven bouwvlak voor een woning zal eveneens 2,1 parkeerplaatsen bedragen. Ook deze parkeerbehoefte dient op eigen terrein te worden gefaciliteerd. Gezien de omvang van de percelen is het mogelijk aan deze eis te voldoen.

  • 2. Natteweg 16

Autoverkeer

De locatie wordt ontsloten via de Natteweg. De Natteweg is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Bergen met een maximumsnelheid van 30 km/h. De Natteweg sluit ten westen van de locatie aan op de Dokter van Peltlaan. Via de Dokter van Peltlaan wordt het Plein en de Dreef in het centrum van Bergen bereikt. Ten oosten van de locatie sluit de Natteweg aan op de Koninginneweg. Zowel de Dreef als de Koninginneweg zijn gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom van Bergen met een maximumsnelheid van 50 km/h. De Koninginneweg en de Dreef kruisen op de rotonde met de Van Blaaderenweg/Bergerweg. Via deze wegen wordt de externe verkeersstructuur richting Alkmaar en de N9 (Den Helder – Haarlem) bereikt. De ontsluiting voor autoverkeer is goed.

Langzaam verkeer

De locatie wordt voor fietsverkeer ontsloten vanaf de Natteweg, waar conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig fiets- en autoverkeer gemengd worden afgewikkeld. Op de gebiedsontsluitingswegen, zoals de Dreef, Koninginneweg, Van Blaaderenweg en Bergerweg zijn vrijliggende fietspaden en/of parallelwegen aanwezig.

Openbaar vervoer

Er is een bushalte gesitueerd op circa 150 m van de locatie. Deze halte wordt 2x per uur per richting bediend door bussen richting het centrum van Bergen en treinstation Alkmaar. De reistijd tot station Alkmaar bedraagt circa 10 minuten. De ontsluiting per openbaar vervoer is derhalve goed.

Verkeersgeneratie

Op de locatie is in de huidige situatie een woning met tennisbaan aanwezig. Deze woning wordt vervangen door drie nieuwe woningen. De verkeersgeneratie van woningen bedraagt circa 7 motorvoertuigen (mvt) per woning per etmaal (CROW publicatie 257, 2007) en zal voor drie woningen circa 21 mvt bedragen. Aangezien de bestaande functies worden geamoveerd en de verkeersgeneratie van deze functies zal verdwijnen, zal er nauwelijks sprake zijn van een verkeerstoename. Er worden geen afwikkelingsproblemen als gevolg van de ontwikkeling verwacht.

Parkeren

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte wordt aangesloten bij de parkeernormen van de gemeente Bergen (Notitie ruimtelijk parkeerbeleid, 2009). Conform deze notitie bedraagt de parkeernorm voor dure woningen 2,1 parkeerplaatsen. Daarbij wordt uitgegaan van matig stedelijk gebied in het restgebied van de bebouwde kom. De parkeerbehoefte bedraagt 7 parkeerplaatsen en zal volledig worden gefaciliteerd op eigen terrein. Gezien de omvang van de percelen, is het mogelijk op eigen terrein de parkeerbehoefte op te vangen.

  • 3. Oude Bergerweg 45A

Verkeer en ontsluiting

Het perceel aan de Oude Bergerweg 45A wordt ontsloten via de Oude Bergerweg binnen de bebouwde kom van Bergen. Deze weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. De Oud Bergerweg sluit aan op de Bergerweg welke naar het noorden richting Centrum van Bergen en naar het zuiden richting Alkmaar ontsluit. De Bergerweg is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. Alle omliggende wegen zijn erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/h. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is goed.

Er is een bushalte gesitueerd op circa 100 m van de locatie. Deze halte wordt bediend door een busdienst die Bergen met onder ander Schoorl en Alkmaar verbindt. De ontsluiting per openbaar vervoer is goed.

Verkeersveiligheid

Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig vindt op de Oude Bergerweg gemengde afwikkeling plaats van gemotoriseerd en langzaam verkeer. De locatie wordt voor het fietsverkeer via Oud Bergerweg op Bergerweg. Langs de Bergerweg zijn vrijliggende fietspaden gelegen. Tevens zijn rondom de locatie solitaire (recreatieve) fietspaden aanwezig. De ontsluiting voor langzaam verkeer is goed.

Verkeersgeneratie

Op basis van publicatie 256 (CROW, 2007) bedraagt de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen gemiddeld 6,3 mvt/etmaal per woning. De bestaande woning wordt mogelijk gemaakt. De bestaande woning op het perceel voorzien van een bouwvlak heeft geen gevolgen voor de verkeersgeneratie. De toename van 1 woning zal geen significante bijdrage leveren aan de verkeersintensiteit. Bovendien is de woning reeds aanwezig. De verkeersafwikkeling zal niet verslechteren.

Parkeren

De parkeerbehoefte van één extra woning bedraagt op basis van de Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid van de gemeente Bergen (2009) 2,1 parkeerplaatsen, uitgaande van een woning in het dure segment in matig stedelijk gebied. Deze parkeerbehoefte dient op eigen terrein te worden gefaciliteerd. Op het eigen terrein wordt reeds voldaan aan deze parkeerbehoefte.

  • 4. Oude Bergerweg 19

Verkeer en ontsluiting

Het perceel aan de Oude Bergerweg 19 wordt ontsloten via de Oude Bergerweg binnen de bebouwde kom van Bergen. Deze weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. De Oud Bergerweg sluit aan op de Bergerweg welke naar het noorden richting Centrum van Bergen en naar het zuiden richting Alkmaar ontsluit. De Bergerweg is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. Alle omliggende wegen zijn erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/h. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is goed.

Er is een bushalte gesitueerd op circa 100 m van de locatie. Deze halte wordt bediend door een busdienst die Bergen met onder ander Schoorl en Alkmaar verbindt. De ontsluiting per openbaar vervoer is goed.

Verkeersveiligheid

Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig vindt op de Oude Bergerweg gemengde afwikkeling plaats van gemotoriseerd en langzaam verkeer. De locatie wordt voor het fietsverkeer via Oud Bergerweg op Bergerweg. Langs de Bergerweg zijn vrijliggende fietspaden gelegen. Tevens zijn rondom de locatie solitaire (recreatieve) fietspaden aanwezig. De ontsluiting voor langzaam verkeer is goed.

Verkeersgeneratie

Slechts de feitelijke bestaande situatie zal worden vastgelegd. Dit leidt niet tot een toename van verkeersgeneratie en knelpunten met betrekking tot de verkeersafwikkeling.

Parkeren

De feitelijke bestaande situatie (recreatiewoning en kantoor) zal worden vastgelegd. Een toename van parkeerbehoefte is derhalve niet te verwachten.