direct naar inhoud van 4.5 Geluidshinder
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

4.5 Geluidshinder

Beleid en normstelling

Binnen het bestemmingsplan worden op drie locaties geluidsgevoelige functies toegevoegd (Natteweg 16, Oude Bergerweg 45A en hoek Koninginneweg/Bergerweg). Het verschuiven van een bouwvlak op de hoek Koninginneweg/Bergerweg behoeft niet getoetst te worden, omdat het bouwvlak niet dichterbij de weg komt te liggen. Ook de bestaande woning op het perceel Oude Bergerweg 45A voorzien van een bouwvlak behoeft niet getoetst te worden, omdat de woning volgens de rechtbank ten onrechte nog niet van een bouwvlak was voorzien. Wel wordt op deze locatie een extra bouwvlak toegevoegd. De locatie Natteweg ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Dreef en de Koninginneweg. Deze wegen hebben op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) een geluidszone van 200 m. De locatie hoek Koninginneweg/Bergerweg ligt binnen de wettelijke geluidszone van deze twee wegen. Verder liggen rondom de locaties 30 km/h-wegen. Deze wegen zijn op basis van de Wgh niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek naar deze wegen zou derhalve achterwege kunnen blijven. In het kader van jurisprudentie en een goede ruimtelijke ordening dient echter het akoestisch klimaat van 30 km/h-wegen inzichtelijk te worden gemaakt. In dat kader wordt akoestisch onderzoek uitgevoerd ten gevolge van de Natteweg en de Joost Ivanghlaan.

Voor de geluidsbelasting aan de gevels van nieuwe woningen geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wanneer uit onderzoek blijkt dat deze waarde wordt overschreden, zijn maatregelen noodzakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied of aan de zijde van de geluidsontvanger. Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend of stuiten ze op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen een hogere waarde vaststellen. Deze hogere waarde mag de uiterste grenswaarde van 63 dB niet overschrijden.

Omdat voor 30 km/h-wegen geen wettelijk kader geldt, wordt voor de beoordeling van het akoestisch klimaat aangesloten bij de normstelling van de Wgh. Daarbij geldt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als richtwaarde en de uiterste grenswaarde van 63 dB als maximaal aanvaardbare waarde.

Op basis van artikel 110g Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Op basis van artikel 3.6 uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 (RMG 2006) geldt voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/h een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer geldt een aftrek van 2 dB. Op alle in deze rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast, tenzij anders vermeld.

Onderzoek

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Standaard Rekenmethode I (SRM I) uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 (RMG 2006). Voor de in- en uitvoer van deze berekeningen wordt verwezen naar bijlage 7.

Uitgangspunten

In onderstaande tabel zijn de verkeersintensiteiten van de Dreef en de Koninginneweg weergegeven (bron: Akoestisch onderzoek Bergen Dorpskern Zuid, MRA, 20 juni 2006). Voor de doorrekening naar het prognosejaar 2022 wordt uitgegaan van een jaarlijkse autonome groei van 1%.

Tabel 4.1 Verkeerintensiteiten

  Weekdag 2016   Weekdag 2022*  
Koninginneweg   10.501   11.1001)  
Dreef   14.339   15.200  

* afgerond op 100-tallen

1) Voor de Koninginneweg zijn in 2011 tellingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de verkeersintensiteiten iets lager liggen. Voor 2022 gaat het om zo'n 1.000 voertuigen minder. Gebleken is echter dat dit geen gevolgen heeft voor de resultaten van het akoestisch onderzoek.

Voor de Natteweg en de Joost Ivanghlaan zijn geen verkeersgegevens bekend. Gezien de ligging van de Natteweg, de wegcategorie en de ontsluitingsfunctie binnen de kern wordt uitgegaan van een maximale weekdagintensiteit van 1.000 mvt/etmaal. De Joost Ivanghlaan heeft een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de achterliggende wijk, waardoor voor deze straat uit wordt gegaan van 2.500 mvt/etmaal. Voor de voertuig- en etmaalverdeling wordt verwezen naar bijlage 7. De voertuigverdelingen van de Dreef en de Koninginneweg/Bergen zijn afkomstig uit het genoemde akoestisch onderzoek van de MRA. De voertuigverdelingen van de Natteweg en de Joost Ivanghlaan zijn gebaseerd op de standaard voertuigverdeling voor buurtverzamelwegen (RBOI 2009).

  • 1. Woonfunctie Koninginneweg/Bergerweg

Resultaten Koninginneweg/Bergerweg

De afstand tot de wegas van de Koninginneweg/Bergerweg bedraagt minimaal 20 m. Uitgaande van de maatgevende waarneemhoogte van 4,5 m bedraagt de geluidsbelasting 56 dB en wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 8 dB overschreden. De uiterste grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

30 km/h-wegen

De afstand tot de wegas van de Joost Ivanghlaan bedraagt minimaal 32 m. Uitgaande van de maatgevende waarneemhoogte van 7,5 m bedraagt de geluidsbelasting maximaal 47 dB. De richtwaarde van 48 dB wordt derhalve niet overschreden.

Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting

De geluidsbelasting kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Het beperken van de verkeersomvang, wijzigen van de samenstelling van het verkeer of verlagen van de maximumsnelheid is niet mogelijk. De Koninginneweg/Bergerweg behoort tot de hoofdontsluitingsstructuur van Bergen. Deze functie dient de weg te behouden, waardoor verkeerskundige maatregelene als snelheidsverlaging of wijzigen van de verkeersintensiteiten niet mogelijk zijn.

De Koninginneweg/Bergerweg is voorzien van dicht asfalt beton (DAB). Asfalteren van deze weg met een geluidsreducerende deklaag is om financiële redenen in relatie tot de beperkte ontwikkeling niet doelmatig. Maatregelen in het overdrachtsgebied zoals geluidsschermen zijn niet inpasbaar.

  • 2. Woonfunctie Natteweg

Resultaten Dreef

De afstand tot de wegas van de Dreef bedraagt minimaal 83 m. Uitgaande van de maatgevende waarneemhoogte van 7,5 m bedraagt de geluidsbelasting 49 dB en wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 1 dB overschreden. Tussen de bebouwing en de Dreef zijn echter geluidsafschermende objecten in de vorm van bestaande bebouwing aanwezig. Deze objecten reduceren de invalshoek van het geluid tot ongeveer 63° (volledige invalshoek = 127°). Uit berekeningen blijkt overigens dat al bij een invalshoek van 100° sprake is van een maximale geluidsbelasting van 48 dB, waardoor de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Bij de invalshoek van 63° bedraagt de maximale geluidsbelasting 46 dB. Hiermee is voldoende aannemelijk gemaakt dat de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de nieuwe woningen niet wordt overschreden.

Resultaten Koninginneweg

De afstand tot de wegas van de Koninginneweg bedraagt minimaal 135 m. Uitgaande van de maatgevende waarneemhoogte van 7,5 m bedraagt de geluidsbelasting maximaal 44 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt derhalve niet overschreden.

Resultaten 30 km/h-wegen

Uit onderzoek blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Natteweg de richtwaarde van 48 dB wordt overschreden. De geluidsbelasting bedraagt op de grens van het bouwvlak maximaal plangrens 52 dB op een maatgevende waarneemhoogte van 4,5 m. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting

De geluidsbelasting kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Het beperken van de verkeersomvang, wijzigen van de samenstelling van het verkeer of verlagen van de maximumsnelheid is niet mogelijk. De Natteweg behoort tot de laagste wegcategorie (erftoegangsweg), waardoor verdere verlaging van de maximumsnelheid van 30 km/h verkeerskundig niet wenselijk is. Wijziging in de verkeersomvang of de verkeersintensiteit zijn niet mogelijk, vanwege de ontsluitingsfunctie voor de omliggende kavels.

De Natteweg is voorzien van klinkerverharding. Asfalteren van deze wegen is om verkeerskundige redenen niet wenselijk. Klinkerverharding draagt bij aan het verblijfskarakter en heeft een snelheidsremmend effect. Een asfaltverharding is om die reden niet wenselijk.

Maatregelen in het overdrachtsgebied zoals geluidsschermen zijn niet inpasbaar.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat ten gevolge van de gezoneerde wegen sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van het bouwvlak hoek Koninginneweg/Bergerweg. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Op grond van de Wgh dient een besluit hogere waarden te worden genomen. Daarbij dient ontheffing te worden verleend voor een geluidsbelasting van 56 dB. Voor de locatie Natteweg zijn geen verdere procedures vereist.

Ten gevolge van de Natteweg (30 km/h) wordt de richtwaarde van 48 dB met 4 dB overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig en de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet wordt overschreden. Het akoestisch klimaat wordt aanvaardbaar geacht.