direct naar inhoud van 4.6 Milieuzonering
Plan: Gedeeltelijke herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-B001

4.6 Milieuzonering

Toetsingskader

In geval van ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven en andere milieuhinderlijke functies. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009) waarin onder meer richtafstanden zijn opgenomen ten opzichte van woningen in een rustige woonwijk. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Onderzoek en conclusie

Koninginneweg/Bergerweg

Voor de beoogde woning op de locatie hoek Koninginneweg/Bergerweg geldt dat in de omgeving geen bedrijfsbestemming voorkomt, er vinden tevens geen overige milieuhinderlijke activiteiten plaats. Het aspect bedrijven en milieuzonering is niet relevant.

Natteweg 16

In de directe omgeving van de locatie Natteweg 16 zijn geen bedrijven aanwezig. In de omgeving zijn alleen woningen aanwezig. Ter plaatse zijn geen (grote) recreatieve voorzieningen aanwezig die een grote verkeersaantrekkende werking hebben of anderszins tot milieuhinder leiden. Ter plaatse van de beoogde woningen aan de Natteweg 16 zal dan ook geen sprake zijn van onaanvaardbare milieuhinder. Omdat het bouwplan alleen woningen mogelijk maakt, maar niet voorziet in de realisatie van milieuhinderlijke functies, zal de realisatie van dit plan niet tot onaanvaardbare milieuhinder leiden. Daarom wordt geconcludeerd dat het aspect milieuhinder en omliggende functies geen belemmering oplevert voor de realisatie van de beoogde woningen.

Oude Bergerweg 45A

In de directe omgeving van de woning op de locatie Oude Bergerweg 45A is op circa 52 meter een machinebedrijf en op circa 55 meter een aannemersbedrijf (groter dan 1.000 m2) gelegen. Beide bedrijven zijn aangeduid als bedrijven uit categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Aan de richtafstanden uit deze Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt voldaan. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.

Oude Bergerweg 19

In de directe omgeving van de locatie Oude Bergerweg 19 is een machinebedrijf en een aannemersbedrijf gelegen. Beide bedrijven komen uit categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie hiervoor). Het bestaande kantoor geldt niet als milieugevoelige object. Voor het kantoor is het aspect bedrijven en milieuzonering dan ook niet relevant. Zowel de recreatiewoning op het perceel Oude Bergerweg 19 is wel een milieugevoelig object. Aan de richtafstanden tussen de recreatiewoning en milieuhinderlijke functies uit deze Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt niet voldaan.

Gelet op het feit dat de ontsluiting van het aannemersbedrijf op grotere afstand van de recreatiewoning plaats vindt, het milieugevoelige object een recreatiewoning betreft (en deze in het verleden al planologisch mogelijk was gemaakt), dichtbij het aannemersbedrijf reeds woningen zijn gerealiseerd en het aannemersbedrijf in zijn bedrijfsvoering geen hinder ondervindt is er dan ook geen sprake zijn van onaanvaardbare milieuhinder. Tevens worden de omliggende bedrijven niet beperkt in hun bedrijfsmogelijkheden.