direct naar inhoud van 2.2 Rondelaan 6
Plan: Herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-A001

2.2 Rondelaan 6

Aanleiding besluit

Voor het perceel Rondelaan 6 was een maximale goot- en bouwhoogte van 4 onderscheidenlijk 10 meter opgenomen. Dit komt overeen met de algemene systematiek van het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. De bouwhoogte van de bestaande woning bedroeg bij vaststelling circa 3 meter. Inmiddels is een nieuwe woning met een bouwhoogte van 4 m gerealiseerd. Daarmee werd verhoging en daarmee uitbreiding van de bestaande woning mogelijk gemaakt. Bij de behandeling van bij de Raad van State betoogden de eigenaren van het noordelijk gelegen perceel dat deze goot- en bouwhoogte een aantasting van hun woon- en leefklimaat met zich meebracht in de vorm van beperking van privacy en uitzicht en vermindering van bezonning. De gemeenteraad stelde dat de maximale bouwhoogte was afgestemd op de in de omgeving gebruikte bouwhoogte van 10 meter en dat de woning stedenbouwkundig goed kan worden ingepast.

De Raad van State oordeelde dat bij het vaststellen van de goot- en bouwhoogte niet alle betrokken belangen zorgvuldig waren afgenomen. In dit verband achtte de Raad van State van belang dat de afstand tussen het bouwvlak Rondelaan 6 en de noordelijk gelegen woning het bouwvlak van de woning klein is en dat geen onderzoek naar de schaduwhinder is uitgevoerd. Dit klemt temeer omdat het voorziene bouwvlak ten zuiden van de woning van de appellant ligt en dit volgens deskundig bericht van invloed kan zijn op de bezonning van het perceel. Het besluit voor het plandeel aan de Rondelaan 6 is daarom vernietigd.

Inhoud herziening

Voor het perceel aan de Rondelaan 6 wordt een vergelijkbare bestemmingslegging opgenomen als in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid bij vaststelling was opgenomen. Er heeft een nadere afweging over de hoogte plaatsgevonden. Hiertoe is een bezonningsstudie uitgevoerd (zie bijlage 2). Aangezien in het plangebied Bergen Dorpskern Zuid in het algemeen woningen met kap mogelijk worden gemaakt, is dat ook voor onderhavig perceel gewenst. Op basis van de bezonningsstudie wordt geconcludeerd dat een bouwhoogte van 7 meter geen aantasting voor de omgeving van hun woon- en leefklimaat in de vorm van privacy en uitzicht en vermindering van bezonning met zich meebrengt. Daarom wordt voor het perceel aan de Rondelaan 6 een goothoogte van 4 meter en een bouwhoogte van 7 meter opgenomen. De herziening bestaat uit reparatie van de verbeelding.