direct naar inhoud van 2.3 Hoek Koningenneweg / Bergerweg
Plan: Herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-A001

2.3 Hoek Koningenneweg / Bergerweg

Aanleiding besluit

Op het perceel op de hoek van de Bergerweg met de Koninginneweg zijn geen woningen aanwezig. Bij vaststelling van het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid is op het zuidelijke deel van het perceel één woning mogelijk gemaakt. Op het noordelijk deel van het perceel was de gemeenteraad van plan een brandweerkazerne te realiseren. Dit voornemen is niet uitgekristalliseerd en is daarom niet als zodanig in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid opgenomen. Daarom was de bestemming Groen opgenomen.

De eigenaar van de gronden betoogde tijdens de beroepsprocedure dat dat het bouwvlak voor een woning op het zuidelijke deel van het perceel ten onrechte 9 meter naar het noorden was verschoven. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat op het noordelijke deel geen woning meer kan worden gerealiseerd.

Na vaststelling van het bestemmingsplan is de gemeenteraad tot de conclusie gekomen dat op het noordelijk deel van het perceel geen brandweerkazerne wordt gerealiseerd. Dit betekent dat een woning op het noordelijk deel mogelijk zou zijn, mits wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Daarom is dit onderdeel vernietigd.

Inhoud herziening

Op het perceel worden met het onderhavige bestemmingsplan 2 woningen mogelijk gemaakt: dit is één extra woning ten opzichte van bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Het bouwvlak op het zuidelijke deel van het perceel is verplaatst waardoor er voldoende ruimte ontstaat voor één extra bouwvlak op het noordelijke deel van het perceel. Bij de positionering van het noordelijke bouwvlak is rekening gehouden met de verkeersveiligheid: bij realisering van de woning blijft een goed zicht behouden van de Koninginneweg op de Bergerweg (en vice versa). Hiervoor is een studie uitgevoerd die is opgenomen in bijlage 3. In plaats van de bestemming Groen is voor dit perceel conform de algemene systematiek de bestemmingen Wonen-2 en Tuin opgenomen.

De positionering van de bouwvlakken sluit aan bij de situering van de woningen in de omgeving. De afstand die tot de weg wordt aangehouden is vergelijkbaar. Het bouwvlak van de woningen wordt midden op de percelen geplaatst. Een positionering midden op het perceel is gebruikelijk in de omgeving van het plangebied.