direct naar inhoud van 2.4 Natteweg 16
Plan: Herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-A001

2.4 Natteweg 16

Aanleiding besluit

De eigenaar van de gronden van Natteweg 16 heeft betoogd dat in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid de garage met carport op haar perceel Natteweg 16 ten onrechte niet als zodanig is bestemd en dat een gedeelte van haar woning (werkkamer) ten onrechte niet binnen het bouwvlak ligt. De Raad van State stelde deze appallant in gelijk en heeft daarom de plandelen voor het perceel Natteweg 16 ter plaatse van de garage en de werkkamer vernietigd.

Inhoud herziening

De eigenaar van de gronden heeft, na uitspraak van de Raad van State, de gemeente gevraagd mee te werken aan een plan de bestaande woning en de bijbehorende bijgebouwen te slopen om vervolgens drie nieuwe woningen ter plaatse te realiseren. Deze beoogde ontwikkeling is niet rechtstreeks mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern-Zuid', aangezien ter plaatse één woning is toegestaan. Op basis van artikel 24 lid 18 van dit bestemmingsplan is echter wijziging van het bestemmingsplan mogelijk voor het projecteren van nieuwe bouwvlakken en het verplaatsen, aanpassen of vergroten van bestaande bouwvlakken. De beoogde woningen passen binnen de voorwaarden, aangezien er (samenvattend) voldoende ruimte is voor drie nieuwe bouwvlakken. In bijlage 4 is een toetsing aan de wijzigingsregels opgenomen.

Doordat de gronden binnen het perceel Natteweg 16 ter plaatse van de garage en de werkkamer zijn vernietigd kan de beoogde ontwikkeling niet in zijn geheel met het wijzigingsplan mogelijk worden gemaakt. In het onderhavige bestemmingsplan wordt de beoogde ontwikkeling alsnog mogelijk gemaakt. In deze paragraaf wordt de voorgenomen ontwikkeling nader beschreven en wordt de ruimtelijke motivering aangegeven.

Voorgenomen ontwikkeling

In figuur 2.1 is de beoogde positionering van de woningen weergegeven, geprojecteerd op de plankaart van het vastgestelde bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van drie woningen aan de Natteweg 16. Hiertoe zal het landhuis met de bijgebouwen moeten worden gesloopt. De drie woningen zijn niet breder dan 15 meter, hebben een afstand van tenminste 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrenzen, liggen op een afstand van 15 meter van de aangrenzende weg en versterken het bebouwingspatroon en straatbeeld. De drie woningen hebben elk een oppervlakte van ten hoogste 150 m². De goot- en bouwhoogte van de woningen zullen, in verband met een uniform straatbeeld, respectievelijk 4 m en 10 m zijn. Hierdoor past de ontwikkeling binnen de algemene uitgangspunten van het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-A001_0001.png"

Figuur 2.1 De beoogde ontwikkeling

Ruimtelijke verbetering

De drie bouwvlakken leveren een ruimtelijke verbetering op voor de huidige bebouwingspatroon tussen de Natteweg en Dokter van Peltlaan. Het bestaande patroon bestaat uit (lint)bebouwing dat onderbroken wordt door de bestaande gebouwen aan de Natteweg 16. Met het verwijderen van deze bebouwing en het in ruil daarvoor creëren van drie bouwkavels, ontstaat een uniform bebouwingslint.