direct naar inhoud van 3.2 Oude Bergerweg 45A
Plan: Herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-A001

3.2 Oude Bergerweg 45A

Aanleiding aanpassing

Voor het perceel Oude Bergerweg 45A is een dwangsombesluit genomen met als last de permanente bewoning van het object Oude Bergerweg 45a te staken en de daarin aanwezige voorzieningen en slaapgelegenheden te verwijderen. Hiertegen is door de eigenaar bezwaar aangetekend. Uiteindelijk is de zaak door de Rechtbank van Alkmaar behandeld. Volgens de Rechtbank Alkmaar sector bestuursrecht is het gebruik van het hoofdgebouw voor permanente bewoning echter niet in strijd met de planregels (AWB/113294). De uitspraak is opgenomen in bijlage 5.

Inhoud aanpassing

Gelet op de uitspraak van de Rechtbank Alkmaar sector bestuursrecht wordt het huidige gebruik op het perceel Oude Bergerweg 45A positief bestemt. Het bestaande hoofdgebouw wordt voorzien van een strak bouwvlak met een goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van 6 meter. Dit komt overeen met de vergunde mogelijkheden van het (hoofd)gebouw. De gemeente is van mening dat meer bouwmogelijkheden niet wenselijk zijn, omdat hier sprake is van tweedelijnsbebouwing. Conform de systematiek in de gemeente Bergen, is daarnaast erfbebouwing in de vorm van aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan.