direct naar inhoud van 4.14 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Herziening Bergen Dorpskern Zuid
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01010corrherz-A001

4.14 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van de inspraakverordening van de gemeente Bergen zal het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode worden ingezetenen en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om (mondeling of schriftelijk) zijn of haar reacties aan het college van burgemeester en wethouders bekend te maken. De ingediende inspraakreacties zullen te zijner tijd in dit hoofdstuk worden samengevat en van een beantwoording worden voorzien.