direct naar inhoud van Artikel 10 Horeca
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-B001

Artikel 10 Horeca

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 1a': horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • c. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

10.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

10.2.1 gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding-1' en 'specifieke bouwaanduiding-2' zijn uitsluitend ondergrondse gebouwen buiten het bouwvlak toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding-1' en 'specifieke bouwaanduiding-2' zijn terrassen niet toegestaan;
 • d. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte;
 • e. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m.
 • f. in afwijking van het bepaalde in artikel 2 juncto artikel 1 lid 57 geldt als peil de hoogte van het parkeerdek ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1'.

10.2.2 bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak ten hoogste 2 m bedragen en buiten het bouwvlak ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

10.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1' en 'specifieke bouwaanduiding-2' mogen niet worden gebruikt als terras;
 • b. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

10.4 Afwijken van de gebruiksregels
10.4.1 Afwijken van de Staat van Horeca-activiteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 10.1:

 • a. om horecabedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in lid 10.1, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of de bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën zoals in lid 10.1 genoemd;
 • b. om horecabedrijven toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de horecacategorieën, zoals in lid 10.1genoemd.