direct naar inhoud van 4.5 Horeca
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-B001

4.5 Horeca

Normstelling en beleid

In het plangebied bevinden zich diverse horecavestigingen. Net als bij bedrijvigheid wordt ook bij horeca ernaar gestreefd de milieubelasting ter plaatse van omliggende woningen zoveel mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de toelaatbaarheid van de activiteiten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een Staat van Horeca-activiteiten. De Staat van Horeca-activiteiten bestaat uit een lijst met horeca-activiteiten die in categorieën zijn ingedeeld op grond van de mate van hinderlijkheid. Bij deze indeling is vooral gekeken naar de aspecten geluidhinder en verkeersaantrekkende werking. Een toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten is opgenomen in bijlage 3. In het voorliggende plan is per locatie aangegeven welke categorie horeca-activiteiten algemeen toelaatbaar wordt geacht. Binnen het plangebied is zowel sprake van gebieden die worden gekenmerkt als rustig woongebied, als wel gebieden met functiemenging (onder andere wonen, horeca, recreatie). Binnen een rustige woonwijk worden ten hoogste horecabedrijven uit categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten toelaatbaar geacht, het gaat hierbij om lichte horeca. Ter plaatse van gebieden met functiemenging worden horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 toelaatbaar geacht. Daarbij gaat het om lichte en middelzware horeca. Voor strandpaviljoens geldt - conform de Strandnota - dat bedrijven uit ten hoogste categorie 1 toelaatbaar worden geacht. Voor de verkooppunten is eveneens opgenomen dat deze moeten vallen in ten hoogste categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten. In het plangebied worden geen nieuwe horecavestigingen toegestaan.

Horeca-inventarisatie

De binnen het plangebied aanwezige horecabedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald in de Staat van Horeca-activiteiten. Een overzicht van de horecavestigingen is opgenomen in bijlage 2. Uit dit overzicht blijkt dat alle binnen het plangebied aanwezige horecabedrijven binnen de algemene toelaatbaarheid vallen.