Artikel 6  Verkeer 

 

6.1. Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met ten hoogste 2x1 doorgaande rijstrook, alsmede voet-en fietspaden;

b. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;

c. ter plaatse van de aanduiding ‘waarde-Archeologie’ (WR-A): archeologisch waardevol gebied zoals bedoeld in artikel 8;

d. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals geluidswerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.

6.2. Bouwregels

2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen

en overkappingen zijnde en nutsgebouwen, worden gebouwd met een maximale hoogte van 9 m voor lantaarnpalen en 2,5 m voor overige bouwwerken en nutsgebouwen.