direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-A001

3.4 Gemeentelijk beleid

Woonbeleidsnota, van woonwens tot maatwerk (2005)

Belangrijke speerpunten in het woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. Starters hebben een zwakke positie op de woningmarkt en er is grote vraag naar senioren huisvesting in combinatie met welzijn en zorg. Om goed aan te kunnen sluiten bij de woningbehoefte, houdt de gemeente rekening met de kwalitatieve woningbehoefte per kern, de spreiding over de kernen en spreiding in de tijd. Dit wordt uitgewerkt in een woningbouwprogramma per kern. Na 2010 is rekening gehouden met een groei van 40 woningen per jaar. Daarnaast heeft de gemeente voor de periode tot 2015 onder andere als uitgangspunt:

  • 600 zorg geschikte woningen toevoegen;
  • door doorstroming en in mindere mate nieuwbouw tot 2015 jaarlijks 170 woningen voor starters beschikbaar krijgen;
  • door aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw jaarlijks 120 woningen voor ouderen.

Welstandsnota (2004)

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in de gemeente Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken.

Het plangebied is gelegen in welstandsgebied Egmond-Binnen Dorpskern. Hiervoor geldt een bijzonder welstandsniveau. Behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon is van groot belang, aangezien deze patronen de dragers vormen van de ruimtelijke hoofdstructuur en een belangrijke karakteristiek zijn van het gebied. Nieuwe bebouwing dient in deze structuur te worden ingepast. De beoogde ontwikkeling houdt rekening met dit uitgangspunt.

Conclusie

De beoogde ontwikkeling is geschikt voor huisvesting van starters en senioren. Daarmee vergroot de beoogde ontwikkeling de bestaande voorraad voor woningen voor ouderen en starters wat als belangrijk speerpunt geldt in het gemeentelijk woonbeleid. Verder zal bij de vergunningverlening het bouwplan worden getoetst aan welstandsnota.