direct naar inhoud van 4.11 Geluidshinder
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-A001

4.11 Geluidshinder

Beleid en normstelling

De locatie ligt niet binnen de wettelijke geluidszone van gezoneerde wegen. Alle wegen binnen de bebouwde kom van Egmond-Binnen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. De locatie ligt niet binnen de wettelijke geluidszone van 250 m van de Randweg (N512). 30 km/h-wegen zijn op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou derhalve achterwege kunnen blijven. In het kader van jurisprudentie en een goede ruimtelijke ordening dient echter het akoestisch klimaat van 30 km/h-wegen inzichtelijk te worden gemaakt. In dat kader wordt akoestisch onderzoek uitgevoerd ten gevolge van de Herenweg.

Omdat voor 30 km/h-wegen geen wettelijk kader geldt, wordt voor de beoordeling van het akoestisch klimaat aangesloten bij de normstelling van de Wgh. Voor de geluidsbelasting aan de gevels van nieuwe woningen geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze waarde wordt voor 30 km/h-wegen als richtwaarde beschouwd. Wanneer uit onderzoek blijkt dat deze waarde wordt overschreden, zijn maatregelen noodzakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied of aan de zijde van de geluidsontvanger. Als deze maatregelen niet mogelijk of doelmatig zijn, moet worden aangetoond dat sprake is van een acceptabel akoestisch klimaat. De uiterste grenswaarde die conform de Wgh 63 dB bedraagt, wordt daarbij voor 30 km/h-wegen als maximaal aanvaardbare waarde beschouwd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh mag worden overschreden, de uiterste grenswaarde van 63 dB (op grond van artikel 110g Wgh) echter niet.

Op basis van artikel 110g Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Op basis van artikel 3.6 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG 2006) geldt voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/h een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer geldt een aftrek van 2 dB. Op alle in deze rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast, tenzij anders vermeld.

Onderzoek

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Standaard Rekenmethode I (SRM I) uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG 2006). Voor de in- en uitvoer van deze berekeningen wordt verwezen naar Bijlage 1 Berekeningen Geluidhinder.

Uitgangspunten

Voor de Herenweg zijn geen verkeersgegevens bekend. Gezien de ligging van de weg, de wegcategorie en de ontsluitingsfunctie binnen de kern wordt uitgegaan van een maximale weekdag intensiteit van 4.000 mvt/etmaal. Voor de voertuig- en etmaalverdeling wordt uitgegaan van een standaard voertuigverdeling voor een wijkverzamelweg die gebaseerd is op onderzoek (RBOI, 2009). Deze en andere relevante gegevens zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 4.1 Uitgangspunten akoestisch onderzoek

verkeersintensiteit   4.000 mvt/
etmaal  
     
         
voertuigverdeling   dag   avond   nacht   etmaal  
lichte mvt   93,46%   93,46%   93,46%   93,46%  
middelzware mvt   5,08%   5,08%   5,08%   5,08%  
zware mvt   1,46%   1,46%   1,46%   1,46%  
etmaalverdeling   6,54%   3,76%   0,81%    
wegdekverharding   Klinkerverharding in keperverband      
maximumsnelheid   30 km/h      

Resultaten Herenweg

Herenweg

De afstand tussen de gevel van de nieuwe woningen en de wegas van de Herenweg bedraagt minimaal 8 m. Op deze afstand is één woning geprojecteerd welke direct aan de Herenweg wordt gerealiseerd. De andere vier woningen worden op grotere afstand van de Herenweg gerealiseerd. De afstand tot deze woningen bedraagt circa 35 m. De geluidsbelasting op 8 m uit de wegas bedraagt 59 dB en overschrijdt de richtwaarde van 48 dB. Omdat de gevelbelasting van de vrijstaande woning aan de Herenweg hoger is dan 53 dB, moet te zijner tijd nader onderzoek worden uitgevoerd naar de vereiste geluidwering van de gevels. Het Bouwbesluit staat een binnenniveau van maximaal 33 dB toe.

Tambachsteeg

Ten aanzien van de achterliggende woningen is sprake van afscherming door bestaande en nieuwe bebouwing. Deze afscherming wordt meegenomen in de berekening door de invalshoek van het geluid (maximaal 127°) te beperken tot 63°. De richtwaarde van 48 dB wordt ter plaatse van de vier achtergelegen woningen niet overschreden.

Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting

Er is aan de gevel van één woning sprake van overschrijding van de richtwaarde van 48 dB. Maatregelen aan de bron, zoals het beperken van de snelheid of de verkeersintensiteit, zijn niet mogelijk, aangezien de Herenweg een verzamelfunctie heeft binnen Egmond-Binnen en reeds een maximumsnelheid van 30 km/h kent. Wijzigingen in het gebruik of de snelheid zouden leiden tot een verslechtering van de verkeersontsluiting. Dit is verkeerskundig niet wenselijk. Andere maatregelen aan de bron, zoals het toepassen van geluidsreducerend asfalt, zijn niet wenselijk. Klinkerverharding past bij de uitstraling van 30 km/h-wegen en heeft een snelheidsremmend effect. Vervanging door asfalt is derhalve niet wenselijk en financieel niet doelmatig. Maatregelen in het overdrachtsgebied, zoals geluidsschermen, zijn gezien de beperkte ontwikkeling financieel niet doelmatig en in een binnenstedelijke situatie niet inpasbaar. Het vergroten van de afstand tussen de bron en de nieuwe ontwikkeling is niet mogelijk, aangezien het bouwplan dan niet meer inpasbaar is.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat maatregelen niet mogelijk of doelmatig zijn en dat de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet wordt overschreden. Verder is de buitenruimte van de woning gelegen aan de geluidsluwe zijde. Ter plaatse van de vier naar achtergelegen woningen is geen sprake van overschrijding van de richtwaarde van 48 dB. Omdat de gevelbelasting van de vrijstaande woning aan de Herenweg wel hoger is dan 53 dB, moet te zijner tijd nader onderzoek worden uitgevoerd naar de vereiste geluidwering van de gevels.

Het akoestisch klimaat wordt aanvaardbaar geacht.