direct naar inhoud van 4.2 Verkeer en infrastructuur
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-A001

4.2 Verkeer en infrastructuur

Autoverkeer

De locatie wordt ontsloten via de bestaande doorgang (Tambachsteeg) tussen de Herenweg en de Peperstraat ter hoogte van het bedrijf Tambach. Gezien het beperkte breedteprofiel van deze weg geldt eenrichtingsverkeer. Het eenrichtingsverkeer is ingesteld vanaf de Herenweg richting de Peperstraat. De parkeergelegenheid voor de vijf nieuwe woningen wordt bereikt via de Tambachsteeg. Vanwege het eenrichtingsverkeer zal aankomend verkeer via de Herenweg en vertrekkend verkeer via de Peperstraat rijden. Ten noorden van de locatie kruist de Herenweg met de Abdijlaan/Sint Adelbertusweg. De Peperstraat sluit eveneens aan op de Abdijlaan. Deze wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h. De Herenweg en de Abdijlaan/Sint Adelbertusweg kennen een verzamelfunctie voor het verkeer in Egmond-Binnen en ontsluiten richting de N512, de Randweg van Egmond. De N512 biedt in het noorden verbinding met Egmond aan den Hoef en Alkmaar en ontsluit in zuidelijke richting naar Castricum. Via de Peperstraat wordt de Vennewatersweg bereikt, welke verbinding biedt richting Heiloo. De locatie is op korte afstand via diverse wegen ontsloten naar het lokale en regionale wegennet. De ontsluiting voor autoverkeer is goed.

Op de locatie van het bestaande bedrijf Tambach wordt de realisatie van vijf woningen mogelijk gemaakt. Verwacht wordt dat als gevolg van de nieuwe ontwikkeling de verkeersgeneratie nauwelijks zal toenemen ten opzichte van de functies die in het plangebied gevestigd waren. Het bestaande bedrijf Tambach genereert op basis van bedrijfsinformatie circa 20 tot 30 mvt/etmaal. Conform de kengetallen van het CROW (publicatie 257, 2007) geldt voor woningen een verkeersgeneratie van 7 motorvoertuigen (mvt) per woning per etmaal. De verkeersgeneratie van vijf woningen zal derhalve 35 mvt/etmaal bedragen. Er zal dus sprake zijn van een zeer beperkte verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling. Bovendien zal het aandeel vrachtverkeer afnemen. Er worden geen afwikkelingsproblemen als gevolg van de ontwikkeling verwacht.

Fiets en OV

De locatie wordt voor fietsverkeer ontsloten vanaf de omliggende straten, waar conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig fiets- en autoverkeer gemengd worden afgewikkeld. Op de belangrijke wegen buiten de bebouwde kom zijn vrijliggende fietspaden aanwezig. De ontsluiting per openbaar vervoer wordt verzorgd door een buurtbus (1x per 2 uur en 's avonds en met een lagere frequentie) door de kern en een streekbus (2x per uur) via de Randweg.

Conclusie

De ontsluiting voor diverse vervoersmogelijkheden is goed. De verkeersafwikkeling op de omliggende wegen is gewaarborgd, omdat de ontwikkeling nauwelijks leidt tot een toename van verkeer ten opzichte van de bestaande functie. Het aspect verkeer staat het plan niet in de weg.