direct naar inhoud van 4.7 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-A001

4.7 Archeologie en cultuurhistorie

Regelgeving en beleid

Monumentenwet

De Monumentenwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de veroorzaker betaalt'.

Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort.

Toetsing

Volgens de gemeentelijke beleidskaart archeologie ligt het plangebied in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. In dit gebied is nader archeologisch onderzoek nodig als het plangebied (de ingreep) groter is dan 50 m² en de bodemverstoring dieper reikt dan 35 cm onder maaiveld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-A001_0010.png"

Figuur 4.1 Uitsnede Archeologische Beleidskaart Bergen (witte cirkel=plangebied)

Conclusie

De bodemverstorende ingreep in het plangebied is groter dan 50 m², nader archeologisch onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden is dan ook noodzakelijk. Op de verbeelding wordt een dubbelbestemming opgenomen. Met deze dubbelbestemming wordt gewaarborgd dat bij bodemingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 35 cm archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.