direct naar inhoud van 4.8 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Herenweg 58
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01201herenweg58-A001

4.8 Bedrijven en milieuzonering

Beleid en normstelling

Bij de ontwikkeling van woningen dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van de milieugevoelige objecten, zoals woningen, sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan een categorie-indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Voor andere omgevingstype dan een rustige woonwijk kunnen kleinere richtafstanden worden gehanteerd. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Voor horeca bestemmingen geldt dat in bestemmingsplannen een zonering wordt gehanteerd die overeenkomsten heeft met de systematiek van milieuzonering. Horeca-activiteiten worden naar aard en invloed op de omgeving ingedeeld in categorie├źn. Vervolgens wordt per gebied bepaald welke categorie├źn horeca-activiteiten toelaatbaar zijn gelet op de aard van het gebied.

Onderzoek

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig. Het plangebied grenst aan de oostzijde en zuidzijde aan bestaand woongebied. Ten westen en ten noorden van het plangebied, langs de Herenweg en de Abdijlaan komen afwisselend wonen, detailhandel en horeca voor. In de directe omgeving van het plangebied vindt bijvoorbeeld verkoop en reparatie van fietsen plaats (Herenweg 58c) en verkoop en reparatie van witgoed (Herenweg 47). Voor beide percelen geldt een detailhandelbestemming. De gebieden langs de beide wegen, die deels een centrumfunctie vervullen, worden getypeerd als een gebied met functiemenging. Dat wil zeggen dat de menging van functies vanwege de aard van het gebied gewenst is. Ten opzichte van de (bedrijf)activiteiten in deze gebieden wordt geen richtafstand aangehouden. De beoogde woningen vormen tevens geen belemmering voor de aanwezige detailhandel- en bedrijfsactiviteiten.

In gebieden met een centrumfunctie zijn doorgaans aan detailhandel verwante horeca-activiteiten toegestaan zoals lunchrooms, ijs- salons en snackbars. Overige horeca zonder grote verkeersaantrekkende werking, restaurants en bistro's wordt eveneens vaak mogelijk gemaakt. Voor deze activiteiten geldt dat deze direct naast of beneden woningen zijn toegestaan. De beoogde woningen vormen daarom geen belemmering voor bestaande horeca-inrichtingen zoals de nabijgelegen snackbar Smullerij Egmond (Herenweg 58a).

Conclusies

Gelet op de aard van het gebied vormen de beoogde woningen in het plangebied geen belemmering voor bestaande detailhandel en horeca in de omgeving, die vooral langs de Herenweg en de Abdijlaan aanwezig is. De omgeving wordt deels getypeerd als gemengd gebied en deels als woongebied. Ter plaatse van de beoogde woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.