direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-B001

Artikel 13 Verkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met ten hoogste 2x1 doorgaande rijstrook, waarbij voor het aantal opstelstroken en busstroken niet worden meegeteld;
 • b. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen, zoals het gebruik voor terrassen bij horecabedrijven;
 • c. evenementen;
 • d. dakoverstekken van aan de bestemming grenzende gebouwen;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals geluidswerende voorzieningen, bergbezinkbassins, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, reclame-uitingen en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.

13.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. terrasafscheidingen met een maximale hoogte van 1 m;
 • b. lantaarnpalen met een maximale hoogte van 9 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, met een maximale hoogte van 2,5 m;
 • d. nutsgebouwen met een maximale hoogte van 2,5 m, met dien verstande dat de maximale hoogte ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' ten hoogste 4 m mag bedragen;
 • e. dakoverstekken met een breedte van ten hoogste 20 cm.

13.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2. onder e om een grotere breedte van dakoverstekken toe te staan, met dien verstande dat:

 • a. de breedte van een dakoverstek ten hoogste 1 m bedraagt;
 • b. de functie van verblijf en verplaatsing van de gronden niet wordt beperkt door de dakoverstek.