direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-B001

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komt allereerst een analyse van het plangebied aan bod, waarbij de ontstaansgeschiedenis, de ruimtelijke structuur en de functionele structuur worden beschreven. Het beleidskader komt aan bod in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt het relevante ruimtelijke beleid van het rijk, de provincie, de regio en de gemeente beschreven en wordt tevens ingegaan op de relevante wet- en regelgeving. Hoofdstuk 4 behandelt de milieuaspecten. Op basis van de voorgaande hoofdstukken worden in hoofdstuk 5 de planuitgangspunten geformuleerd. In hoofdstuk 6 is vervolgens de juridische planbeschrijving opgenomen. In dit hoofdstuk is uiteengezet op welke wijze de uitgangspunten vertaald worden naar de juridische regeling die gevormd wordt door de verbeelding en de planregels. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid. Tot slot komt in hoofdstuk 8 de maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod (resultaten uit de inspraak en het overleg met instanties zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-B001_0002.jpg"

Figuur 2: Historische ontwikkeling